Privacy-instellingen FAQ's voor Fire TV-apparaten en Kindle e-readers

Click here to view this text in English.

Wij weten dat jij het belangrijk vindt hoe informatie over jou wordt gebruikt en gedeeld en wij waarderen je vertrouwen dat wij daar zorgvuldig en verstandig mee omgaan. In deze veelgestelde vragen (FAQ's) vind je een beschrijving van de privacy-instellingen die je ter beschikking staan voor Fire TV-apparaten en Kindle e-readers ("Amazon-apparaten").

Ga naar www.amazon.nl/privacy-notice voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Welke informatie wordt door Amazon-apparaten verzameld?

Het besturingssysteem van je Amazon-apparaat verzamelt gegevens over jouw gebruik van het apparaat en de functies daarvan, zoals je navigatie op het homescherm, je keuze van apparaatinstellingen (zoals de taalversie van het apparaat, de schermafmetingen, WiFi- en Bluetooth-opties) en welke apps en diensten je opent en afsluit.

Apps en diensten kunnen ook informatie verzamelen als je ze gebruikt op Amazon-apparaten (zie FAQ 7 en FAQ 8).

2. Wat doet Amazon met informatie die wordt verzameld via het besturingssysteem van het apparaat?

Wij gebruiken deze gegevens om jou de functies van je apparaat te kunnen bieden, bijvoorbeeld om de acties die neemt op het apparaat (zoals het openen van een app) uit te voeren, om je de mogelijkheid te bieden om de instellingen op je apparaat te herstellen en om je assistentie te bieden als je technische problemen ondervindt. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om producten en functies voor al onze afnemers te ontwikkelen en te verbeteren en om inzicht te krijgen in de manier waarop onze producten worden gebruikt, klantengagement te beoordelen, mogelijke kwaliteitsproblemen vast te stellen, onze bedrijfsactiviteiten te analyseren en marketingaanbiedingen op maat te maken.

3. Kan ik beheren welke informatie wordt verzameld door Fire TV-apparaten of wat Amazon doet met die informatie?

Ja, er zijn verschillende manieren waarop je kunt beheren welke gegevens worden verzameld door Fire TV-apparaten of hoe wij de door Fire TV-apparaten verzamelde gegevens gebruiken.

Gegevens over Apparaatgebruik: Je kunt je afmelden voor verwerking van jouw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van je Fire TV-apparaat, die worden verzameld door het besturingssysteem van dat apparaat ("gegevens over apparaatgebruik") ten behoeve van marketing en productverbetering, via Instellingen > Voorkeuren > Privacy-instellingen > Gegevens Apparaatgebruik. Als je deze instelling uitschakelt zullen wij niet langer deze gegevens over apparaatgebruik verwerken om je marketingaanbiedingen op maat te bieden en onze producten en functies te verbeteren. Het uitschakelen van deze instelling heeft geen invloed op: 

 • je mogelijkheden om functies van het apparaat te gebruiken (zoals Ouderlijk Toezicht of de "Recent"-lijst), omdat wij jouw gegevens blijven verzamelen en verwerken om je die functies te bieden;
 • de ontvangst van marketingaanbiedingen, hoewel die aanbiedingen wellicht minder relevant zijn voor jou;
 • de verwerking van andere gegevens dan gegevens over apparaatgebruik om je op interesses gebaseerde advertenties te tonen (voor meer informatie, zie de instelling "Op Interesses Gebaseerde Advertenties" hierna); of
 • de verwerking van gegevens met betrekking tot jouw gebruik van Amazon-diensten, zoals Prime Video, op het apparaat (zie FAQ 7).

Gegevens over App-gebruik: Je kunt je afmelden voor verwerking door Amazon van jouw gegevens met betrekking tot het openen en afsluiten van apps van derden op je Fire TV-apparaat, via Instellingen > Voorkeuren > Privacy-instellingen > Verzamelen Gegevens App-gebruik.

Op Interesses Gebaseerde Advertenties: De advertentie-ID is een identificator die kan worden gereset en die wij ter beschikking stellen voor apps op bepaalde Amazon-apparaten ten behoeve van reclame en analyse. Je kunt apps die gebruikmaken van de advertentie-ID van je apparaat zo instellen dat ze die ID niet gebruiken om profielen op te bouwen ten behoeve van reclame of jou specifiek op interesses gebaseerde advertenties te tonen op het apparaat, via Instellingen > Voorkeuren > Privacy-instellingen > Op Interesses Gebaseerde Advertenties.

Voor bepaalde Fire TV-apparaten kun je sommige van de bovenstaande instellingen bekijken en beheren vanuit je Amazon-account door te gaan naar www.amazon.nl/mycd en te kiezen voor Privacy-instellingen > Privacy Amazon-apparaten.

4. Kan ik beheren welke informatie wordt verzameld door Kindle e-readers of wat Amazon doet met die informatie?

Ja, je kunt je afmelden voor verwerking van jouw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van je Kindle e-reader, die worden verzameld door het besturingssysteem van dat apparaat ("gegevens over apparaatgebruik") ten behoeve van marketing en productverbetering, via Alle Instellingen > Apparaatopties > Geavanceerde Opties > Privacy. Als je deze instelling uitschakelt zullen wij niet langer deze gegevens over apparaatgebruik verwerken om je marketingaanbiedingen op maat te bieden en onze producten en functies te verbeteren. Het uitschakelen van deze instelling heeft geen invloed op: 

 • je mogelijkheden om functies van het apparaat te gebruiken (zoals syncing- of back-up-functies of Speciale Aanbiedingen die wij tonen als je een apparaat hebt gekocht dat Speciale Aanbiedingen bevat), omdat wij jouw gegevens blijven verzamelen en verwerken om je die functies te bieden;
 • de ontvangst van marketingaanbiedingen, hoewel die aanbiedingen wellicht minder relevant zijn voor jou; of
 • de verwerking van gegevens met betrekking tot jouw gebruik van Amazon-diensten op dit apparaat (zie FAQ 7).

Voor bepaalde Kindle e-readers kun je bovenstaande instelling bekijken en beheren vanuit je Amazon-account door te gaan naar www.amazon.nl/mycd en te kiezen voor Privacy-instellingen > Privacy Amazon-apparaten.

5. Als ik mijn voorkeuren op één Amazon-apparaat instel, geldt die instelling dan voor al mijn apparaten?

Nee, deze instellingen zijn apparaatspecifiek.

6. Waar kan ik privacy-instellingen voor mijn Fire TV-apparaat of Kindle e-reader beheren?

Je kunt toegang krijgen tot veel van deze instellingen via de apparaatinstellingen op je apparaat. Daarnaast kun je privacy-instellingen voor bepaalde apparaten aanpassen vanuit je Amazon-account, door te gaan naar www.amazon.nl/mycd en te kiezen voor Privacy-instellingen > Privacy Amazon-apparaten.

7. Waar vind ik meer informatie over privacy-opties voor Amazon-apps of -diensten die ik gebruik op mijn Amazon-apparaat?

Voor meer informatie over privacy-opties met betrekking tot een Amazon-dienst (zoals Prime Video) kun je de instellingen voor de desbetreffende dienst of app raadplegen. Voor meer informatie over privacy-opties voor Alexa- en Echo-apparaten, ga naar www.amazon.nl/help/AlexaPrivacy.

8. Waar vind ik meer informatie over privacy-opties voor apps of diensten van derden die ik gebruik op mijn Amazon-apparaat?

Voor meer informatie over privacy-opties met betrekking tot apps of diensten van derden raden wij je aan de instellingen en de privacyverklaring voor de desbetreffende app of dienst te raadplegen of contact op te nemen met de ontwikkelaar of aanbieder van die app of dienst.

Privacy settings FAQs for Fire TV devices and Kindle e-readers

We know you care how information about you is used, and we appreciate your trust that we will do so carefully and sensibly. This FAQ describes the privacy settings available to you for Fire TV devices, and Kindle e-readers (“Amazon Devices”).

Visit www.amazon.nl/privacy-notice to learn more about how we handle personal data.

1. What information is collected by Amazon Devices?

The operating system of your Amazon Device collects data about your use of the device and its features, such as your navigation of the home screen, selection of device settings (such as device language, display size, WiFi and Bluetooth options), or open and close of apps and services.

Apps and services may also collect info when you use them on Amazon Devices (see FAQ 7 and FAQ 8).

2. What does Amazon do with information collected through the device operating system?

We use this data to provide you with the features of your device, for example, to fulfill the actions you take on the device (such as opening an app), to allow you to restore the settings on your device, and to help you troubleshoot when you experience technical issues. We also use it to develop and improve products and features for all our customers and to gain insights into how our products are being used, assess customer engagement, identify potential quality issues, analyse our business, and customise marketing offers.

3. Can I control what information is collected by Fire TV devices or what Amazon does with that information?

Yes, there are several ways you can control what data is collected by Fire TV devices or how we use data collected by Fire TV devices a.

Device Usage Data: You may opt out of processing of your personal data relating to the use of your Fire TV device collected by the operating system of that device (“device usage data”) for marketing and product improvement purposes via Settings > Preferences > Privacy Settings > Device Usage Data. If you turn this setting off, we will stop processing this device usage data for purposes of serving you customised marketing offers and improving our products and features. Turning this setting off will not affect: 

 • Your ability to use features of the device (such as Parental Controls, or the “Recents” row), as we will continue to collect and process your data to deliver these features to you;
 • Whether you receive marketing offers, though those offers may be less relevant to you;
 • The processing of data other than device usage data to show you interest-based advertising (to learn more, see “Interest-based Ads” setting below); or
 • The processing of data related to your use of Amazon services, such as Prime Video, on the device (see FAQ 7).

App Usage Data: You may opt out of Amazon’s collection of your data relating to open, close, and duration of use of third-party apps on your Fire TV device via Settings > Preferences > Privacy Settings > Collect App Usage Data.

Interest-based Ads: The advertising ID is a resettable identifier we make available to apps on certain Amazon devices for advertising and analytics purposes. You can instruct apps that use your device’s advertising ID not to use that ID to build profiles for advertising purposes or target you with interest-based ads on the device via Settings > Preferences > Privacy Settings > Interest-based Ads.

For certain Fire TV devices, you can view and manage some of the above settings from your Amazon account by visiting www.amazon.nl/mycd and selecting Privacy Settings > Amazon Devices Privacy.

4. Can I control what information is collected by Kindle e-readers or what Amazon does with that information?

Yes, you may opt out of processing of your personal data relating to the use of your Kindle e-reader collected by the operating system of that device (“device usage data”) for marketing and product improvement purposes via All Settings > Device Options > Advanced Options > Privacy. If you turn this setting off, we will stop processing this device usage data for the purposes of serving you customised marketing offers and improving our products and features. Turning this setting off will not affect: 

 • Your ability to use features of the device (such as data syncing or backup features or Special Offers we display if you purchased a device that includes Special Offers), as we will continue to collect and process your data to deliver these features to you;
 • Whether you receive marketing offers, though those offers may be less relevant to you; or
 • The processing of data related to your use of Amazon services on this device (see FAQ 7).

For certain Kindle e-readers, you can view and manage the above setting from your Amazon account by visiting www.amazon.nl/mycd and selecting Privacy Settings > Amazon Devices Privacy.

5. If I set my preferences on one Amazon Device, will the setting be applied to all my devices?

No, these settings are device-specific.

6. Where can I manage privacy settings for my Fire TV device or Kindle e-reader?

You can access many of these settings through the device settings on your device. You can also edit privacy settings for certain devices from your Amazon account, by visiting www.amazon.nl/mycd and selecting Privacy Settings > Amazon Devices Privacy.

7. Where can I learn more about privacy options for Amazon apps or services that I use on my Amazon Device?

To learn more about privacy options relating to an Amazon service (such as Prime Video), please consult the settings for the relevant service or app. For more information about your privacy options relating to Alexa and Echo devices, visit www.amazon.nl/help/AlexaPrivacy.

8. Where can I learn more about privacy options for third-party apps or services that I use on my Amazon Device?

To learn more about privacy options relating to a third-party app or service, we suggest you review the settings and privacy notice for the relevant app or service, or contact the developer or provider of the app or service.

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.