Kennisgeving aan Amazon.nl van een inbreuk op rechten

Je kunt een eventuele inbreuk op rechten aan ons melden door het daarvoor bestemde formulier via onderstaande hyperlink te downloaden en in te vullen.

Indien je als rechthebbende of als vertegenwoordiger van een rechthebbende meent dat er met het tonen van een product of werk op de website van Amazon.nl inbreuk wordt gemaakt op je intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkrechten, octrooirechten etc.), kun je ons daarvan in kennis stellen door gebruik te maken van het volgende formulier: Kennisgeving aan Amazon.nl van een inbreuk op rechten

Amazon heeft er een groot belang bij om dergelijke inbreuken te voorkomen. Wij zullen dan ook meteen op je kennisgeving reageren door de nodige maatregelen te nemen, waaronder mogelijk het verwijderen van het betreffende product of de betreffende informatie. Het nemen van dergelijke maatregelen houdt niet in dat wij erkennen een wettelijke verplichting in dat verband te hebben, en de betreffende maatregelen worden dan ook genomen onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige afstand te doen van bestaande vorderingen, rechten en rechtsmiddelen, die wij naar eigen inzicht kunnen instellen/uitoefenen Door het inzenden van het formulier verleen je Amazon.nl en haar groepsmaatschappijen het recht de betreffende informatie te gebruiken om je kennisgeving te verwerken, waaronder tevens onder andere begrepen het recht om het formulier door te sturen aan partijen die betrokken zijn bij het verschaffen van de inbreukmakende content.

Aanbiedingen door derden: Je dient je ervan bewust te zijn dat bepaalde aanbiedingen van derden (zoals Marketplace) rechtstreeks afkomstig zijn van de leverancier en dat Amazon slechts het platform daarvoor ter beschikking stelt. Wanneer je meent dat een aanbieding van een derde inbreuk maakt op je rechten, neem dan rechtstreeks contact op met de leverancier voor eventuele maatregelen die verstrekkender zijn dan alleen het verwijderen van de aanbieding door Amazon.

Definitie van ASIN en ISBN:Elk artikel in onze catalogus heeft een uniek intern tiencijferig artikelnummer, het zogenoemde ASIN (Amazon Standard Identification Number). Dit geldt niet voor boeken en audiocassettes/cd's. Hier nemen we de wereldwijde ISBN-identificatie (International Standard Book Number) over. ISBN is een unieke identificatiecode voor boeken en andere onafhankelijke uitgaven met een redactioneel gedeelte, zoals multimediaproducten en software. Het ISBN is meestal te vinden op de achterkant of de binnenkaft van een boek.

Belangrijk: Het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie in de ‘Kennisgeving aan Amazon.nl van een inbreuk op rechten’ kan strafrechtelijke en/of civielrechtelijke gevolgen hebben. Wanneer Amazon op grond van dergelijke kennisgevingen een titel van de website verwijdert, betekent dit niet dat Amazon enige wettelijke verplichting aanvaardt. Wanneer wij onjuiste informatie ontvangen, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor alle noodzakelijke rechten uit te oefenen en vorderingen in te stellen. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan adviseren wij je een jurist te raadplegen.

Wij verzoeken je uitsluitend dit kennisgevingsformulier te gebruiken en alle onderdelen daarvan volledig in te vullen, aangezien wij over de benodigde informatie moeten beschikken om je kennisgeving naar behoren te kunnen verwerken.

Aanvullende opmerkingen: Als je ten aanzien van de betreffende eigendomsrechten niet de rechthebbende of de vertegenwoordiger van de rechthebbende bent, kan Amazon geen gevolg geven aan de kennisgeving die je door middel van het formulier aan ons hebt gedaan. In dergelijke gevallen verzoeken wij je ons over onregelmatigheden te informeren via de daarvoor aangewezen procedure:

  • Als verkoper kun je dit formulier gebruiken om ons te informeren over ongepaste aanbiedingen, andere verkopers, schendingen van het beleid enzovoort. Ga naar "Melden van inbreuken" onder "Wat is het probleem?".
  • Als koper kun je ons contactformulier gebruiken als je problemen wilt melden met betrekking tot bestellingen, schendingen van het beleid van de verkoper enzovoort. Ga naar "Ik heb een vraag over mijn bestelling" onder "Waarmee kunnen we je helpen?". Selecteer dan de optie "Probleem met een bestelling" en vervolgens onder "Kun je je vraag nader toelichten?" de optie ‘Vraag over bestelling via Marketplace of verkooppartner".

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.