Meer oplossingen vinden

Gebruiksvoorwaarden Amazon-apparaten

Click here to view this text in English.

Laatst bijgewerkt: 20 februari 2020

Dit is een overeenkomst tussen jou, Amazon EU S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à r.l. (tezamen met hun gelieerde ondernemingen, "Amazon" of "wij"). Lees deze Gebruiksvoorwaarden Amazon-apparaten, de Gebruiksvoorwaarden Amazon.nl, en de overige toepasselijke (beleids)regels en voorwaarden die te vinden zijn op de Amazon.nl website, of op of via het Amazon-apparaat of de bijbehorende app (tezamen: deze "Overeenkomst") door voordat je gebruik gaat maken van het Amazon-apparaat. Door gebruik te maken van het Amazon-apparaat verklaar je gebonden te zijn aan het bepaalde in deze Overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met het bepaalde in deze Overeenkomst, mag je het Amazon-apparaat niet gebruiken en kun je het terugsturen in overeenstemming met het toepasselijke retourenbeleid. Het is mogelijk dat je je eigen Amazon.nl-account nodig hebt om je te kunnen registreren voor en gebruik te kunnen maken van je Amazon-apparaat, en het is mogelijk dat je ingelogd moet zijn op het account en moet beschikken over een bijbehorende geldige betalingswijze. Op je gebruik van alle Diensten zijn alle aanvullende (beleids)regels en voorwaarden van toepassing die gelden voor die Diensten. Zie ook onze Privacyverklaring, onze Cookieverklaring en de Kennisgeving op interesses gebaseerde advertenties, die geen deel uitmaken van deze Overeenkomst.

In het kader van deze Alexa Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende begrippen de daaraan hieronder toegekende betekenis:

"Amazon-apparaat": Kindle e-readers, Amazon Fire TV-apparaten (maar voor alle duidelijkheid niet Fire TV Edition-apparaten) en voor elk van die apparaten eventuele Amazon-accessoires.

"Digitale Content": gedigitaliseerde content (met inbegrip van content van derden), zoals boeken, tijdschrift, muziek, video's, apps, games, skills, foto's, audio en aanverwante functies en functionaliteit.

"Diensten": de levering door ons van Digitale Content, en de ondersteuning en andere diensten die wij leveren aan gebruikers van Amazon-apparaten, met inbegrip van de draadloze connectiviteit die wij bieden aan gebruikers van Kindle.

"Software": alle software die wij je ter beschikking stellen voor gebruik op een Amazon-apparaat, met uitzondering van Digitale Content van derden.

1. Functies en Software

a. Personalisatie en productverbetering. In het kader van de Diensten personaliseren wij content en functies, bijvoorbeeld door je aanbevelingen te doen over functies, producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn. Daarnaast streven wij naar voortdurende verbetering van de Amazon-apparaten en Diensten en jouw ervaring daarmee.

b. Gebruik van de Software. Behoudens voor zover anders is bepaald in dit artikellid kun je de Software uitsluitend gebruiken op een Amazon-apparaat. Voor aanvullende voorwaarden die gelden voor de Software, zie de Aanvullende Amazon Softwarevoorwaarden zoals die zijn opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden Amazon.nl en de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het gedeelte Wetgeving of soortgelijk in het Instellingenmenu van je Amazon-apparaat of bijbehorende app. Op Software waarvoor een open source-licentie wordt verkregen is uitsluitend die open source-licentie van toepassing.

2. Connectiviteit en beschikbaarheid

a. Internet- en draadloze connectiviteit. Het is mogelijk dat je voor je Amazon-apparaat een Internetverbinding of een dataplan van een externe provider nodig hebt om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies. In dat geval gelden voor je Internetverbinding of dataplan de vergoedingen, restricties, voorwaarden en beperkingen die je provider oplegt.

b. Beschikbaarheid. Sommige Diensten zijn mogelijk niet beschikbaar, kunnen verschillen (bijvoorbeeld per apparaat of geografisch gebied), worden aangeboden voor een bepaalde periode of vereisen een afzonderlijk abonnement. Daarnaast is het mogelijk dat, als je voor je Amazon-apparaat draadloze gegevensdiensten nodig hebt en het zich bevindt in een gebied waar het geen toegang heeft tot die diensten, je van sommige of alle Diensten of andere functies van je Amazon-apparaat geen gebruik kunt maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van draadloze gegevensdiensten of het daarmee samenhangende niet beschikbaar zijn van Diensten.

c. Connectiviteit voor Kindle e-Reader. De Kindle e-Reader maakt gebruik van draadloze connectiviteit waarmee je Digitale Content kunt zoeken en kopen, downloaden, browsen en gebruiken. Als er voor jouw Kindle geen dataplan of andere vergoedingen van derden gelden, brengen wij je meestal geen kosten in rekening voor het gebruik van draadloze connectiviteit. Je Kindle kan echter gebruikmaken van draadloze connectiviteit om andere diensten aan jou ter beschikking te stellen waarvoor wij je een vergoeding in rekening kunnen brengen, zoals persoonlijke bestandsdownloads en abonnementen als je je in een ander land bevindt. De vergoedingen en voorwaarden zijn te vinden op de website Amazon.nl of op of via je Kindle en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Je kunt uitsluitend gebruikmaken van de door ons geleverde draadloze connectiviteit in verband met Digitale Content, Software en ondersteuning en andere diensten die wij aan gebruikers van Kindle bieden, voor zover dat is toegestaan op grond van deze Overeenkomst en niet voor enig ander doel. Gebeurtenissen die buiten onze redelijke invloedssfeer vallen (zoals wijzigingen in voorwaarden van providers van draadloze verbindingen) kunnen gevolgen hebben voor de voorwaarden of omstandigheden waaronder wij jou draadloze connectiviteit bieden en kunnen leiden tot een al dan niet tijdelijke aanpassing of tot al dan niet tijdelijk verlies van draadloze connectiviteit voor je Kindle.

3. Algemeen

a. Informatie die aan anderen wordt verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie die je verstrekt aan anderen, met inbegrip van externe providers van Digitale Content, met gebruikmaking van een Amazon-apparaat. Op het gebruik van informatie die je aan deze derden verstrekt zijn privacyverklaringen of andere voorwaarden van toepassing die zij aan jou verstrekken.

b. Aanpassingen in Diensten; Wijzigingen. Wij kunnen de Diensten te allen tijde geheel of gedeeltelijk aanpassen, opschorten of staken. Wij kunnen alle voorwaarden van deze Overeenkomst geheel naar eigen inzicht wijzigen door de herziene voorwaarden te plaatsen op de website Amazon.nl. Je bent gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst zoals die gelden op het moment dat je gebruikmaakt van de Software of de Dienst.

c. Beëindiging. Jouw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst eindigen automatisch, zonder opzegging, als je een of meer van de bepalingen hiervan niet naleeft. In geval van een dergelijke beëindiging kan Amazon onmiddellijk jouw toegang tot de Diensten intrekken zonder restitutie van vergoedingen. Indien Amazon niet staat op strikte naleving van deze Overeenkomst of die niet jegens jou handhaaft, houdt dit geen afstand in van haar rechten.

d. Toepasselijk recht. Op alle geschillen of vorderingen die zich mochten voordoen als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst, een Amazon-apparaat, de Software, de Digitale Content of de Diensten is het recht van het Groothertogdom Luxemburg van toepassing, met uitsluiting van de daar geldende regels van conflictenrecht en het Weens Koopverdrag. Als je een consument bent en je vaste woonplaats hebt in de EU geniet je daarnaast de bescherming die je wordt geboden door dwingendrechtelijke bepalingen op grond van de wet in het land waar je woont.

e. Uitsluiting van aansprakelijkheid. Zonder beperking van de uitsluiting van aansprakelijkheid in de Gebruiksvoorwaarden van Amazon.nl (1) geldt, tenzij anders is bepaald door Amazon, voor jouw Amazon-apparaat eventueel een beperkte garantie (in aanvulling op eventuele rechten op reparatie, vervanging of restitutie via je wettelijke rechten); en (2) is de totale aansprakelijkheid van ons of onze licentiegever jegens jou voor schadevergoeding uit hoofde van deze Overeenkomst met betrekking tot een vordering (in aanvulling op eventuele rechten op reparatie, vervanging of restitutie via je wettelijke rechten) beperkt tot een maximum van vijftig euro (€ 50,-) of, indien dat meer is, het bedrag dat je hebt betaald voor je Amazon-apparaat. Niets in dit artikellid tast jouw wettelijke rechten als consument aan of eventuele aansprakelijkheid wegens overlijden, persoonlijk letsel of bedrog.

f. Contactgegevens. Voor hulp bij je Amazon-apparaat, de Diensten of Digitale Content, of voor het oplossen van andere problemen kun je contact opnemen met de Klantenservice.

Amazon Device Terms Of Use

Last Updated: 20 February 2020

This is an agreement between you, Amazon EU S.à r.l. and Amazon Media EU S.à r.l. (with their affiliates, "Amazon" or "we"). Please read these Amazon Device Terms of Use, the Amazon.nl Conditions of Use, and the other applicable rules, policies, and terms available at the Amazon.nl website, or on or through the Amazon Device or its companion app (collectively, this "Agreement") before using the Amazon Device. By using the Amazon Device, you agree to be bound by the terms of this Agreement. If you do not accept the terms of this Agreement, then you may not use the Amazon Device, and you may return it in accordance with the applicable return policy. You may need your own Amazon.nl account to register and use your Amazon Device, and you may be required to be logged in to the account and have a valid payment method associated with it. Your use of any of the Services is subject to any additional rules, policies and terms that apply to those Services.  Please also see our Privacy Notice, our Cookies Notice, and the Interest Based Ads Notice, which are not part of this Agreement.

For the purpose of these Amazon Device Terms of Use:

"Amazon Device" means Kindle e-readers, Amazon Fire TV devices (but, for clarity, not Fire TV Edition devices) and, in each case, any Amazon accessories for these devices.

"Digital Content" means digitized content (including third-party content), such as books, journals, music, videos, apps, games, skills, photos, audio, and related features and functionality.

"Services" means our provision of Digital Content, Software, and support and other services that we provide Amazon Device users, including the wireless connectivity that we provide Kindle users.

"Software" means all software we make available to you for use on an Amazon Device, but excludes third-party Digital Content.

1. Features and Software

a. Personalisation and Product Improvement. We personalise content and features as part of the Services, such as by showing you recommendations on features, products and services that might be of interest to you.  We also endeavor to continuously improve the Amazon Devices and Services and your experience with them.

b. Use of the Software. Except as provided in this section, you may use the Software only on an Amazon Device. For additional terms that apply to the Software, see the Additional Amazon Software Terms contained in the Amazon.nl Conditions of Use and the terms contained in the Legal or similar section in the Settings menu of your Amazon Device or companion app. Software licensed under an open source license is governed solely by the terms of that open source license.

2. Connectivity and Availability

a. Internet and Wireless Connectivity. Your Amazon Device may require an Internet connection or data plan from a third-party provider in order to use some features. In such cases, your Internet connection or data plan is subject to the fees, restrictions, terms and limitations imposed by your provider.

b. Availability. Some Services may be unavailable, vary (by device or geography, for example), be offered for a limited time, or require separate subscriptions. In addition, if your Amazon Device requires wireless data services and is located in an area where it cannot access such services, you may not be able to use some or all of the Services or other features of your Amazon Device. We are not responsible for the unavailability of wireless data services or any corresponding loss of Services.

c. Kindle e-Reader Connectivity. The Kindle e-Reader uses wireless connectivity to allow you to shop for, download, browse and use Digital Content. If your Kindle is not subject to a data plan or other third-party fees, we generally do not charge you for use of wireless connectivity. However, your Kindle may use wireless connectivity to make other services available to you for which we may charge you a fee, such as personal file download and subscriptions when you are located in another country. The fees and terms for such services are available at the Amazon.nl website or on or through your Kindle and may change from time to time. You may use the wireless connectivity provided by us only in connection with Digital Content, Software, and support and other services that we provide Kindle users as permitted by this Agreement and not for any other purpose. Events beyond our reasonable control (such as changes in service or terms by wireless carriers) may impact the terms or circumstances under which we provide you wireless connectivity and may result in a temporary or permanent modification or loss of wireless connectivity for your Kindle.

3. General

a. Information Provided To Others. You are responsible for any information you provide to others, including third-party Digital Content providers, using an Amazon Device. Use of information you provide to these third parties will be subject to any privacy notice or other terms that they may provide to you.

b. Changes to Services; Amendments. We may change, suspend, or discontinue the Services, or any part of them, at any time. We may amend any of this Agreement's terms at our sole discretion by posting the revised terms on the Amazon.nl website. You will be subject to the terms of the Agreement in force at the time that you use the Software or Service.

c. Termination. Your rights under this Agreement will automatically terminate without notice if you fail to comply with any of its terms. In case of such termination, Amazon may immediately revoke your access to the Services without refund of any fees. Amazon's failure to insist upon or enforce your strict compliance with this Agreement will not constitute a waiver of any of its rights.

d. Applicable Law. Any dispute or claim arising from or relating to this Agreement, an Amazon Device, the Software, the Digital Content, or the Services is governed by and construed in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg subject to the exclusion of its conflict of law provisions, and the application of the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. If you are a consumer and have your habitual residence in the EU, you additionally enjoy the protection afforded to you by mandatory provisions of the law of your country of residence.

e. Exclusion of Liability. Without limiting the exclusion of liability in the Amazon.nl Conditions of Use, (1) unless otherwise provided by Amazon, your Amazon Device may be subject to a limited warranty (in addition to any rights to obtain a repair, replacement or refund via your statutory rights); and (2) our or our licensor’s aggregate liability to you for compensation under this agreement with respect to any claim (in addition to any rights to obtain a repair, replacement or refund via your statutory rights) will not exceed the greater of fifty Euros (EUR 50.00) and the amount you paid for your Amazon Device. Nothing in this paragraph affects your statutory rights as a consumer or any liability for death, personal injury, or fraud.

f. Contact Information. For help with your Amazon Device, the Services, Digital Content, or resolving other issues, please contact Customer Service.

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.