Shop Kindle Voyage

Gebruiksvoorwaarden Amazon Kindle Store

Laatst herzien: 19 mei 2016

Dit is een overeenkomst tussen u en Amazon Media EU S.à.r.l. (gezamenlijk met de aan haar gelieerde ondernemingen, "Amazon" of "wij"). Lees deze Gebruiksvoorwaarden van Amazon Kindle Store, de Amazon.nl privacykennisgeving, de Amazon.nl algemene voorwaarden en overige toepasselijke regelgeving, beleid en voorwaarden die op de website van Amazon.nl of de Kindle Store zijn geplaatst of die bij de Diensten zijn verstrekt (gezamenlijk, deze "Overeenkomst") zorgvuldig voordat u Kindle Content koopt of gebruikt. Door de Kindle Store te gebruiken of Kindle Content te kopen of te gebruiken, stemt u ermee in dat u aan de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden bent. Indien u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet aanvaardt, dan kunt u geen gebruikmaken van de Kindle Store of van Kindle Content.

In het kader van deze Overeenkomst betekent:

"Content Provider": de partij die Kindle Content in de Kindle Store aanbiedt; dit kan Amazon zijn of een derde.

"Dienst": de voorziening van de Kindle Store, de levering van Kindle Content, Software, en ondersteuning en andere diensten die wij de gebruikers van Kindle Store, Kindle Content en Software aanbieden.

"Kindle Content": gedigitaliseerde elektronische content die verkregen is via de Kindle Store, zoals boeken, kranten, magazines, Tijdschriften, en andere content.

"Kindle Store": onze winkels op Kindle, de Leestoepassingen en onze website, waarvan de startpagina te vinden is op https://www.amazon.nl/kindlestore.

"Leestoepassing": software die wij beschikbaar stellen en waarmee gebruikers Kindle Content of Kindle Store op een Ondersteund Apparaat kunnen kopen, downloaden, doorbladeren en/of gebruiken.

"Ondersteund apparaat": een mobiele telefoon, computer of ander ondersteund elektronisch apparaat, waarop u een Leestoepassing mag gebruiken.

"Software": de Leestoepassingen en alle bijbehorende documentatie die wij u verstrekken.

"Tijdschriften": Kindle Content die u op abonnementsbasis wordt aangeboden, zoals elektronische dagbladen, magazines, blogs en andere content op abonnementsbasis, met uitzondering van de Kindle Content die beschikbaar wordt gesteld via een Kindle Unlimited abonnement.

1. Kindle Content

Gebruik van Kindle Content. Nadat u Kindle Content hebt gedownload en de eventuele toepasselijke vergoedingen (met inbegrip van toepasselijke belastingen) hebt betaald, verleent de Content Provider u het niet-exclusieve recht om die Kindle Content een onbeperkt aantal keer te bekijken, te gebruiken en weer te geven, uitsluitend op een Leestoepassing, of zoals anderszins toegestaan als onderdeel van de Dienst, uitsluitend op het in de Kindle Store vermelde aantal Ondersteunde Apparaten, en uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Kindle Content wordt door de Content Provider aan u in licentie gegeven en niet verkocht. De Content Provider kan in de Kindle Content bijkomende gebruiksvoorwaarden opnemen. Deze voorwaarden zullen eveneens van toepassing zijn, maar in geval van tegenstrijdigheid prevaleert deze Overeenkomst. Mogelijk is bepaalde Kindle Content, zoals interactieve of highly formatted content, niet via een Leestoepassing beschikbaar. U kunt uw bestelling van Kindle Content zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na aankoopdatum annuleren. Zie het Retourbeleid Kindle voor meer informatie over hoe u een bestelling kunt annuleren.

Beperkingen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is het u niet toegestaan enige rechten met betrekking tot de Kindle Content of een onderdeel ervan te verkopen, te verhuren, te leasen, te distribueren, uit te zenden, in sublicentie uit te geven of anderszins over te dragen aan derden en het is u niet toegestaan enige eigendomsmededelingen of -labels van de Kindle Content te verwijderen of te wijzigen. Bovendien is het u niet toegestaan toepassingen die dienen ter bescherming van de Kindle Content te negeren, te wijzigen, te vernietigen of te omzeilen.

Boeken retouren en abonnementen opzeggen. Een boek dat u in de Kindle Store heeft gekocht mag u retouren en een abonnement dat u op een Tijdschrift heeft afgesloten mag u opzeggen zoals toegestaan onder het Retourbeleid Kindle. Wij kunnen een abonnement naar eigen inzicht beëindigen, bijvoorbeeld als een Tijdschrift niet langer beschikbaar is. Indien een abonnement voor het einde van zijn termijn wordt beëindigd, ontvangt u een evenredige terugbetaling. Wij behouden ons het recht voor om abonnementstermijnen en vergoedingen van tijd tot tijd te wijzigen, met ingang van de volgende abonnementstermijn.

Risico van verlies. Het risico van verlies van Kindle Content gaat over op het moment dat u de Kindle Content downloadt of zich daar toegang toe verschaft.

2. Gebruik van de Software

U mag de Software alleen gebruiken op Ondersteunde Apparaten. Zie voor op de Software van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden de Aanvullende Amazon Software Voorwaarden, te vinden in de Amazon.nl algemene voorwaarden (www.amazon.nl/algemenevoorwaarden) en de voorwaarden die u kunt vinden in het Juridisch onderdeel van uw instellingen-menu van uw Leestoepassing.

3. Algemeen

Informatie aan Amazon. De Software zal Amazon gegevens verstrekken over gebruik van uw Leestoepassing en de interactie ervan met de Kindle Content en de Diensten (zoals de laatst gelezen pagina, archivering van content, het beschikbare geheugen, de productieve tijd, logbestanden, en de signaalsterkte). De aan Amazon verstrekte informatie kan worden bewaard op servers in een ander land dan het land waar u woont. Op alle informatie die wij ontvangen is de Amazon.nl privacykennisgeving van toepassing. Persoonsgegevens die worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, indien van toepassing, worden doorgegeven overeenkomstig de Amazon.nl privacy kennisgeving die te vinden is op https://www.amazon.nl/privacyverklaring en zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Informatie aan derden. U bent verantwoordelijk voor alle informatie die u verstrekt aan derden door gebruik van de Diensten. Eventuele informatie die u verstrekt aan een derde valt onder de privacy kennisgeving of soortgelijke voorwaarden die de derde aan u verstrekt.

Beëindiging. Uw rechten voortvloeiend uit deze Overeenkomst eindigen van rechtswege indien u verzuimt de bepalingen van deze Overeenkomst na te komen. In geval van een dergelijke beëindiging dient u elk gebruik van de Kindle Store en de Kindle Content te staken en heeft Amazon het recht u onmiddellijk de toegang tot de Kindle Store en de Kindle Content te weigeren zonder teruggave van enige vergoeding. Indien Amazon strikte naleving van de Overeenkomst niet afdwingt of daarop aandringt, houdt dit geen afstand van haar rechten in.

Wijzigingen in de Dienst. Wij kunnen de Dienst te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten of stopzetten. Wij mogen elke en alle voorwaarden onder deze Overeenkomst eenzijdig wijzigen door de gewijzigde voorwaarden te publiceren op de Amazon.nl website. U bent bij gebruik van de Software of Diensten gehouden aan de voorwaarden in deze Overeenkomst die op dat moment gelden.

Toepasselijk recht. Elk geschil of vordering die voortvloeit uit of in relatie staat tot deze Overeenkomst of de Diensten is onderworpen aan het Toepasselijk Recht, aansprakelijkheid en alle andere voorwaarden als gesteld in de Amazon.nl algemene voorwaarden. U verbindt zich aan die voorwaarden door het aangaan van deze Overeenkomst, of het gebruiken van een Dienst.

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Zonder de uitsluiting van aansprakelijkheid in de Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden van Amazon.co.uk te beperken, (1) zal de totale aansprakelijkheid van Amazon en haar software licentiegevers jegens u voor schade (anders dan vereist onder toepasselijk recht ingevolge persoonlijk letsel) ingevolge of verband houdende met het gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de Software een bedrag van EUR 50 niet te boven gaan; en (2) in aanvulling op het recht om herstel, vervanging of restitutie op grond van wettelijke rechten te verkrijgen, zal de totale aansprakelijkheid van Amazon en enige andere Content Provider jegens u voor schade ingevolge het gebruik van een Dienst (met uitzondering van de Software) het bedrag dat u heeft betaald voor de Kindle Content of voor het onderdeel van de dienst dat is gerelateerd aan uw vordering tot schadevergoeding niet te boven gaan. Niets in deze alinea doet afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument of eventuele aansprakelijkheid wegens overlijden, letsel of fraude.

Contactgegevens. Voor hulp met uw Kindle, een Leestoepassing, de Dienst, de Kindle Store, Kindle Content of andere problemen, kunt u terecht bij de klantenservice.

Voor mededelingen of contact inzake deze Overeenkomst, kunt u schrijven naar Amazon Media EU S.à r.l., Attn: Legal Department, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Was deze informatie behulpzaam?

Hartelijk bedankt voor je feedback.

Selecteer de optie die de informatie het beste omschrijft:

Bedankt! We kunnen niet direct op je feedback reageren, maar gebruiken de informatie om onze online Hulp te verbeteren.