Amazon.nl Privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2019

Wij zijn ons bewust dat het voor u van groot belang is te weten hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld. Wij hechten eraan dat u erop vertrouwt dat wij dat op een zorgvuldige en weloverwogen wijze doen. In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via de Amazon websites, apparatuur, producten, diensten, online en fysieke winkels en apps die verwijzen naar deze Privacyverklaring (hierna gezamenlijk te noemen: "Amazon Services").

Verantwoordelijken voor persoonsgegevens

Amazon Europe Core SARL, Amazon Media EU SARL, beiden gevestigd te 38 Avenue John F. Kennedy, Luxemburg, en/of de aan hen gelieerde ondernemingen (hier gezamenlijk te noemen: "Amazon") zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor de via Amazon Services verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Meer details vindt u hier.

EU-VS en Zwitserland-VS Privacyshield

Amazon.com, Inc. neemt deel aan het EU-VS en Zwitserland-VS Privacyshield. Klik hier voor meer informatie.

Terug naar boven

Welke persoonsgegevens verzamelt Amazon Europe over haar klanten?

Wij verzamelen persoonsgegevens die ons in staat stellen u onze producten en diensten aan te bieden en deze doorlopend te verbeteren.

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Door u verstrekte gegevens: Wij ontvangen en bewaren gegevens die u ons verstrekt in het kader van de Amazon Services. Klik hier voor voorbeelden van gegevens die wij verzamelen. U kunt ervoor kiezen bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dat betekent dan wel dat u mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van de Amazon Services.
 • Automatisch verzamelde gegevens: Wij verzamelen en bewaren automatisch bepaalde soorten gegevens wanneer u gebruikmaakt van Amazon Services, waaronder gegevens over uw gebruik, zoals hoe u omgaat met de via Amazon Services beschikbare content en diensten. Net als veel andere websites maken wij gebruik van cookies en andere unieke identificatoren en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser of apparaat contact maakt met Amazon Services en andere door of namens Amazon Europe op andere websites aangeboden content. Klik hier voor voorbeelden van automatisch verzamelde gegevens.
 • Gegevens afkomstig uit andere bronnen: Wij kunnen gegevens uit andere bronnen afkomstige gegevens over u. Klik hier voor voorbeelden van gegevens die wij uit andere bronnen verkrijgen.

Terug naar boven

Voor welke doeleinden verwerkt Amazon Europe uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om Amazon Services die wij onze klanten aanbieden te exploiteren, beschikbaar te stellen en te verbeteren. Tot deze doeleinden behoren:

 • Afnemen en leveren van producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestellingen uit te voeren, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken en om met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen.
 • Aanbieden van Amazon Services, problemen oplossen en verbeteringen aanbrengen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ter vergroting van de functionaliteit, voor het analyseren van de prestaties, het corrigeren van fouten en het verbeteren van het gebruiksgemak en de doelmatigheid van Amazon Services.
 • Aanbevelingen en personalisering. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om bepaalde functionaliteiten, producten en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn, uw voorkeuren te identificeren en een gepersonaliseerde ervaring met Amazon Services aan te bieden.
 • Aanbieden van spraakdiensten. Als u gebruik maakt van spraakdiensten, verwerken wij uw mondelinge input en andere persoonsgegevens om uw verzoeken te kunnen uitvoeren, de verlangde dienst te leveren en Amazon Services te verbeteren. Voor meer informatie over Alexa-spraakdiensten, klikhier
 • Naleving van wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen hebben wij een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Zo verzamelen wij van wederverkopers informatie over hun vestigingsplaats en bankrekening voor identificatie- en andere doeleinden.
 • Communiceren met u. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om op verschillende wijzen (telefonisch, per e-mail, chat, etc.) met u te communiceren over Amazon Services.
 • Adverteren. Wij gebruiken gegevens zoals uw interacties met Amazon websites, content, of diensten om gerichte advertenties te tonen voor functionaliteiten, producten en diensten waarvan wij menen dat u daarin geïnteresseerd kunt zijn. We gebruiken geen gegevens die u persoonlijk identificeren om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Zie ons beleid inzake op interesses gebaseerde advertenties voor meer informatie.
 • Voorkomen van fraude en kredietrisico’s. Wij verwerken persoonlijke gegevens om fraude en misbruik op te sporen en te voorkomen ter bescherming van de veiligheid van onze klanten, Amazon Europe en anderen. Wij kunnen voor het beoordelen en beheersen van risico’s gebruikmaken van scoremethodes.
 • Doeleinden waarvoor wij uw toestemming vragen. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken voor een specifiek doeleinde. U wordt daarvan in kennis gesteld. Als u ons toestemming hebt gegeven uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, waarna wij de verwerking van uw gegevens voor dat doeleinde staken.

Terug naar boven

Hoe zit het met cookies?

Om ervoor te zorgen dat uw browser of apparaat onze systemen herkent en om Amazon Services aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van cookies. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies en hoe wij deze gebruiken.

Terug naar boven

Deelt Amazon Europe uw persoonsgegevens met anderen?

Informatie over onze klanten vormt een belangrijk onderdeel van onze onderneming en het verkopen van de persoonsgegevens van onze klanten aan anderen behoort niet tot onze activiteiten. Amazon Europe deelt de persoonsgegevens van haar klanten uitsluitend op de hieronder omschreven wijze en met Amazon.com, Inc. en dochtermaatschappijen waarover Amazon.com, Inc. de zeggenschap uitoefent en op wie deze Privacyverklaring eveneens van toepassing is of waarvan het beleid ten minste dezelfde mate van bescherming biedt als omschreven in deze Privacyverklaring.

 • Transacties waarbij derden betrokken zijn: We stellen door derden aangeboden diensten, producten, apps of vaardigheden aan u beschikbaar voor gebruik op of via Amazon Services. Zo kunt u producten van derden-wederverkopers bestellen via onze retail-websites, apps downloaden van externe aanbieders in onze appwinkel en functionaliteiten van derden inschakelen via onze Alexa-dienst. Daarnaast bieden wij in samenwerking met derden diensten aan of verkopen wij productlijnen, zoals creditcards, onder een gezamenlijk merk. U kunt zien of een derde betrokken is bij een transactie, en wij delen op de transactie betrekking hebbende klantinformatie met de betreffende derde.
 • Externe dienstverleners: Wij maken gebruik van andere ondernemingen en personen die bepaalde activiteiten namens ons uitvoeren. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het verwerken van bestellingen voor producten en diensten, leveren van pakketten, post- en e-mailverzendingen, verwijderen van doublures in klantlijsten, gegevensanalyse, marketingassistentie, genereren van zoekresultaten en links (inclusief betaalde listings en links), verwerken van betalingen, verspreiden van content, kredietrisicobeoordeling en klantenservice. Deze externe dienstverleners hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover zij deze bij de uitoefening van hun activiteiten nodig hebben, maar het is hen niet toegestaan deze voor andere doeleinden te gebruiken. Daarnaast zijn zij verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring en voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Bedrijfsoverdracht: Naarmate wij onze activiteiten verder ontwikkelen, is het mogelijk dat wij andere bedrijven of diensten overnemen of afstoten. Bij dergelijke transacties vormen klantgegevens normaal gesproken een van de activa die worden overgedragen, maar blijven de gedane toezeggingen in een vóór die transactie reeds bestaande privacyverklaring van kracht (tenzij de klant uiteraard anderszins toestemming geeft). Mocht Amazon.com, Inc. of een wezenlijk onderdeel daarvan onverhoopt worden overgenomen, dan behoren de klantgegevens uiteraard tot een van de activa die worden overgedragen..
 • Bescherming van Amazon Europe en anderen: Wij verstrekken account- en andere gegevens wanneer wij van mening zijn dat dit wettelijk is voorgeschreven, om naleving van onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen, of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van Amazon Europe, onze gebruikers en anderen te beschermen. Hiertoe behoort ook het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties in het kader van bescherming tegen fraude en verlaging van het kredietrisico.
 • Uitgezonderd zoals hierboven omschreven, ontvangt u van ons een kennisgeving wanneer wij op u betrekking hebbende persoonsgegevens delen met derden, waarbij u dan de mogelijkheid heeft om aan te geven dat u niet wilt dat deze gegevens worden gedeeld.

Doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer persoonsgegevens door ons worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen wij ervoor dat dit geschiedt overeenkomstig deze Privacyverklaring en zoals toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming.

Terug naar boven

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij hebben onze systemen en apparatuur ontworpen met uw veiligheid en privacy in gedachten.

 • Wij dragen ervoor zorg dat uw gegevens tijdens elke doorgifte zijn beveiligd door middel van Secure Sockets Layer (SSL) software, waarmee de door u verstrekte gegevens worden versleuteld.
 • Wij hanteren bij het behandelen van creditcardgegevens de veiligheidseisen conform de PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
 • Wij hebben fysieke, elektronische en procedurele waarborgen ingebouwd bij het verzamelen, bewaren en bekendmaken van persoonlijke klantgegevens. Op grond van onze beveiligingsprocedures kunnen wij u van tijd tot tijd vragen zich te identificeren voordat wij persoonsgegevens aan u bekendmaken.
 • Onze apparatuur beschikt over beveiligingsfuncties waardoor ze beschermd zijn tegen onbevoegde toegang en gegevensverlies. U kunt deze functies instellen naar uw eigen voorkeuren. Klik hier voor meer informatie over het beheren van de beveiligingsinstellingen van uw apparaat.
 • Het is belangrijk dat u maatregelen neemt om onbevoegde toegang tot uw wachtwoord en uw computers, apparaten en apps te voorkomen. Zorg ervoor dat u zich afmeldt als u een computer die u met anderen deelt, niet meer gebruikt. Klik hier voor meer informatie over afmelden.

Terug naar boven

Externe adverteerders en links naar andere websites

Amazon Services kan advertenties van derden en links naar andere websites en apps opnemen. Door interactie tussen u en de content, advertenties en diensten van deze externe adverteerders, kan er informatie over u worden verzameld. Zie ons beleid inzake op interesses gebaseerde advertenties voor meer informatie over externe adverteerders op Amazon Europe, inclusief gerichte advertenties. Zie de pagina Advertentievoorkeuren voor het instellen van uw advertentievoorkeuren.

Terug naar boven

Welke gegevens kan ik inzien?

Onder “Je Account” op de website kunt u gegevens als uw naam, adres, betalingsopties, profielinformatie, Prime-lidmaatschap, huishouden, en bestelgeschiedenis inzien. Klik hier voor voorbeelden van gegevens die u kunt inzien.

Terug naar boven

Welke keuzes heb ik?

Mocht u vragen of bezwaren hebben over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Veel Amazon Services bevatten instellingen waarmee u de manier waarop uw gegevens worden gebruikt, kunt aanpassen.

 • Zoals eerder opgemerkt, kunt u besluiten bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar u kunt dan mogelijk niet profiteren van alle Amazon Services.
 • U kunt bepaalde gegevens aanvullen of bijwerken op pagina’s waarnaar wordt verwezen in het onderdeel Gegevens waartoe u toegang kunt krijgen. Als u de gegevens bijwerkt, bewaren wij gewoonlijk een kopie van de vorige versie voor onze administratie.
 • Als u geen e-mails of andere communicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u uw Klantencommunicatievoorkeuren aanpassen. Als u geen berichten van ons wenst te ontvangen in apps, kunt u de instellingen van de app of van uw apparaat aanpassen.
 • Als u geen gerichte advertenties wilt zien, kunt u uw Advertentievoorkeuren aanpassen.
 • Gewoonlijk wordt in de Helpfunctie van uw browser en apparaat aangegeven hoe u kunt voorkomen dat uw browser of apparaat nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten aangeven wanneer er een nieuwe cookie wordt geplaatst, of hoe u het plaatsen van cookies helemaal kunt uitschakelen. Omdat cookies het mogelijk maken om gebruik te maken van bepaalde essentiële Amazon Services, raden wij u aan het plaatsen ervan niet uit te schakelen. Als u onze cookies blokkeert of niet accepteert, kunt u bijvoorbeeld geen items toevoegen aan uw winkelwagen, afrekenen of gebruikmaken van Amazon Services waarvoor u zich moet aanmelden. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies.
 • U kunt anoniem op onze websites browsen door uw account af te melden en de cookies op uw browser uit te schakelen.
 • Wanneer u toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, waarna wij de verdere verwerking van uw gegevens voor dat doeleinde staken.
 • U kunt ook aangeven dat u niet wilt dat bepaalde andere soorten gegevensverwerking plaatsvinden door de instellingen op de betreffende Amazon-website (bijv. in “Beheer uw Content en Apparaten”), apparaat of app aan te passen. Klik hier voor meer informatie over specifieke apparaten. De meeste niet-Amazon-apparaten bieden gebruikers de mogelijkheid de toestemmingen van het apparaat te wijzigen (bijv. uit-/aanzetten locatiediensten, contacten). Bij de meeste apparaten kunt u dit aanpassen in de instellingen van het apparaat. Als u vragen hebt over het wijzigen van toestemming op uw apparaat, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw mobiele serviceprovider of de fabrikant van het apparaat, aangezien de instellingen per apparaat kunnen verschillen.
 • Verkopers kunnen bepaalde informatie toevoegen/actualiseren in Seller Central, hun accountgegevens actualiseren via het Verkopersaccount en hun e-mail of andere berichten die zij van ons ontvangen aanpassen door hun Berichtvoorkeuren te wijzigen.
 • Auteurs kunnen informatie toevoegen of wijzigen in de Author Portal en de Author Central door naar hun accounts in de Author Portal of de Author Central te gaan.

Daarnaast kunt u, met inachtneming van het toepasselijk recht, een verzoek indienen tot inzage, correctie en vernietiging van uw gegevens of om deze te laten overdragen. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of verzoeken de verwerking ervan te beperken. Neem contact op met de Amazon Klantenservice als u dit wenst te doen.

Mogen kinderen Amazon.nl gebruiken?

Amazon Europe biedt geen producten aan voor verkoop aan kinderen. Wij bieden wel kinderproducten aan voor verkoop aan meerderjarigen. Wie minderjarig is, mag Amazon Services alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

Terug naar boven

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in staat te stellen de Amazon Services te blijven gebruiken, zo lang als dat nodig is ten behoeve van de betreffende doeleinden zoals omschreven in deze Privacyverklaring, zo lang wettelijk verplicht is – bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden –, of zoals anderszins aan u medegedeeld. Zo bewaren wij uw bestelgeschiedenis zodat u kunt zien wat u in het verleden hebt aangeschaft (voor opvolgende bestellingen) en aan welke adressen uw bestellingen zijn geleverd en om de relevantie van de door ons aanbevolen producten en diensten te verbeteren.

Terug naar boven

Contactgegevens, kennisgevingen & herzieningen

Mocht u een klacht hebben over hoe Amazon Europe met uw privacy omgaat of wilt u spreken met een van onze verwerkingsverantwoordelijken, dan kunt u contact met ons opnemen. U dient dan een uitgebreide omschrijving van uw klacht te geven, waarna wij zullen proberen de kwestie voor u op te lossen. Daarnaast kunt u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijken via eu-privacy@amazon.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de primaire toezichthoudende autoriteit, de Commission Nationale pour la Protection des Données in Luxemburg [externe Link], of met de toezichthoudende autoriteit in uw land.

Onze activiteiten zijn continu aan verandering onderhevig en onze Privacyverklaring verandert mee. Wij verzoeken u regelmatig onze website te raadplegen om te zien wat er veranderd is. Tenzij anders aangegeven, is de meest recente Privacyverklaring van toepassing op alle gegevens die wij over u en uw account bezitten. Wij doen echter onze toezeggingen gestand en zullen ons beleid en onze praktijken nooit zodanig fundamenteel wijzigen waardoor gegevens van de klant die in het verleden zijn verzameld zonder toestemming voortaan minder bescherming genieten.

Terug naar boven

Gerelateerde praktijken & informatie

Voorbeelden van verzamelde gegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt als u gebruikmaakt van Amazon Services

U verstrekt ons gegevens wanneer u:

 1. zoekt naar producten en diensten;
 2. een bestelling plaatst via Amazon Services;
 3. content downloadt, streamt, bekijkt of gebruikt op een apparaat of via een dienst of app; of een app downloadt naar of gebruikt op een apparaat;
 4. Informatie verstrekt in Je Account (waarvan u er meerdere kunt hebben als u vanaf meer dan één e-mailadres of telefoonnummer bij ons winkelt) of Je Profiel;
 5. praat of anderszins communiceert met onze Alexa spraakservice;
 6. uw contactgegevens uploadt;
 7. instellingen configureert, toestemming geeft voor toegang tot uw gegevens of anderszins met behulp daarvan contact met ons hebt via uw apparaat of een Amazon Service;
 8. informatie verstrekt in uw Verkopersaccount ofKindle Direct Publishing (KDP) account , Developer account, of een ander door ons aangeboden account waarmee u software, goederen of diensten kunt ontwikkelen en/of aanbieden aan klanten van Amazon;
 9. op of via Amazon Services producten of diensten aanbiedt;
 10. per telefoon, e-mail of anderszins met ons communiceert;
 11. een vragenlijst, support ticket of deelnameformulier voor een prijsvraag invult;
 12. afbeeldingen, video’s of andere bestanden uploadt naar Prime Photos, Amazon Drive of andere Amazon Services;
 13. afspeellijsten, programmalijsten verlanglijsten of geschenkregisters samenstelt;
 14. deelneemt aan gemeenschapsevenementen of klantenrecensies verstrekt of artikelen beoordeelt;
 15. een Special Occasion Reminder opgeeft; of
 16. gebruikmaakt van Product Availability Alerts, zoals aankondigingen van nieuwe producten.

Bij het uitvoeren van deze handelingen kunt u ons bijvoorbeeld de volgende gegevens verstrekken: uw naam, adres en telefoonnummer, betaalgegevens, leeftijd, locatiegegevens, gegevens over personen aan wie bestellingen worden verzonden of die staan vermeld in 1-Click-instellingen (inclusief hun adres en telefoonnummer), e-mailadressen van uw vrienden en andere personen, de inhoud van aan ons verzonden recensies en e-mails, omschrijvingen en foto’s van u in Je Profiel; opnames als u praat tegen Alexa, afbeeldingen en video's die in verband met Amazon Services zijn opgeslagen, informatie en documentatie over uw identiteit en status, bedrijfs- en financiële informatie, kredietgegevens, btw-nummer, logbestanden en configuraties van uw apparaat, inclusief Wifi-inloggegevens (wanneer u opteert deze automatisch te laten synchroniseren met andere apparaten waarop u van Amazon Services gebruik maakt).

Terug naar boven

Automatische gegevens

Wij verzamelen en analyseren onder andere de volgende gegevens:

 • Internetprotocol (IP-)adres waarmee uw computer of ander apparaat is verbonden met het internet;
 • gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord;
 • gegevens over uw computer, apparaat en verbinding, zoals soort en versie van de gebruikte app of browser, plug-ins, besturingssysteem of tijdzone-instelling
 • de locatie van uw apparaat of computer;
 • gegevens over hoe u content gebruikt, zoals downloaden, streamen en afspelen, inclusief duur en aantal gelijktijdige streams en downloads, netwerkgegevens ter vaststelling van de kwaliteit van het streamen en downloaden en informatie over uw internetprovider;
 • apparaatgegevens, zoals wanneer een apparaat in gebruik is, welke apps worden gebruikt, verbindingsgegevens en eventuele foutmeldingen of andere storingen;
 • Amazon Service-gegevens (bijv. het optreden van technische fouten, uw interactie met functionaliteiten en content, uw voorkeursinstellingen en back-upinformatie, locatie van uw apparaat wanneer er een app op geopend is, informatie over geüploade afbeeldingen en bestanden (bijv. bestandsnaam, datum, tijdstip en locatie van uw afbeeldingen));
 • overzicht van aankopen en gebruik van content, welke informatie kan worden samengevoegd met vergelijkbare informatie van andere klanten om functies zoals Bestsellers te creëren; ;
 • de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze website (inclusief datum en tijdstip); aantal cookies; producten en/of content die u hebt bekeken of hebt opgezocht, responsetijd van pagina’s, downloadfouten, informatie over wat er gebeurt op een webpagina (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen);
 • telefoonnummers waarmee onze klantenservice wordt gebeld.

Daarnaast kunnen wij gebruik maken van apparaatidentificatoren, cookies en andere technologieën op apparaten, apps en onze webpagina’s om browse-, gebruiks- en andere technische gegevens te verzamelen ter voorkoming van fraude.

Gegevens afkomstig uit andere bronnen

Wij verkrijgen onder andere de volgende gegevens uit andere bronnen:

 • geactualiseerde leverings- en adresgegevens van onze expediteurs of derden, die wij gebruiken om onze administratie aan te passen om de volgende bestelling of communicatie eenvoudiger te kunnen laten plaatsvinden;
 • accountgegevens, aankoop- en afbetalingsgegevens, paginaweergave of andere gegevens over uw omgang met ondernemingen met wie wij producten of diensten onder gezamenlijke merken aanbieden of voor wie wij technische, afhandelings-, betaal-, advertentie- of andere diensten verzorgen;
 • gegevens over hoe u gebruik maakt van door onze dochtermaatschappijen aangeboden goederen en diensten;
 • zoekresultaten en links, inclusief betaalde vermeldingen;
 • informatie over met het internet verbonden apparaten en diensten die u hebt aangesloten op Alexa; en
 • kredietwaardigheidsinformatie van kredietregistratiebureaus ter voorkoming en bestrijding van fraude en om aan bepaalde klanten bepaalde krediet- of financiële producten aan te bieden.

Gegevens waartoe u toegang kunt krijgen

U kunt via Amazon Services toegang krijgen tot onder andere de volgende gegevens:

 • status van recente bestellingen (inclusief abonnementen);
 • overzicht van al uw bestellingen in het verleden;
 • naar u herleidbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie en voorkeuren voor gerichte advertenties, adresboek en 1-Click-instellingen);
 • betalingsvoorkeuren (inclusief betalingsgegevens en gegevens over cadeaubonnen, cadeaukaarten en cheque-saldi);
 • instellingen voor e-mailberichten (inclusief productbeschikbaarheid, verzonden bestellingen, herinneringen en nieuwsbrieven);
 • aanbevelingen en recent bekeken producten waarop de aanbevelingen zijn gebaseerd (inclusief speciaal voor u aanbevolen producten en verbeterde aanbevelingen);
 • boodschappenlijstjes en geschenkregisters (inclusief verlanglijstjes en baby- en trouwlijsten);
 • uw content, apparaten, diensten en gerelateerde instellingen;
 • recent bekeken content;
 • stemopnames gerelateerd aan uw account;
 • Uw Profiel (inclusief productbeoordelingen, aanbevelingen, herinneringen en persoonlijk profiel); en
 • Verkopers kunnen toegang krijgen tot hun account en andere informatie, en hun communicatievoorkeuren aanpassen, door hun accounts in Seller Central aan te passen;
 • Auteurs kunnen toegang krijgen tot hun account en andere informatie, en hun account aanpassen, via de KDP- of de Author Central- website.
 • Ontwikkelaars die deelnemen aan ons Developer Services programma kunnen toegang krijgen tot hun account en andere informatie, en hun account aanpassen, via het Developer Services Portal.

EU-VS en Zwitsers-VS Privacyshield

Amazon.com, Inc. en bepaalde Amerikaanse dochtermaatschappijen van haar (hierna gezamenlijk aangeduid als de Amazon-groepsmaatschappijen of "wij") nemen deel aan het programma dat is opgezet in het kader van de Privacyshield-overeenkomst tussen de EU en de VS en tussen Zwitserland en de VS voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Wij hebben bij het Amerikaanse Ministerie van Handel een verklaring overgelegd dat wij de Privacyshield-principes zullen naleven. Voor meer informatie over de Privacyshield-principes, klik hier .

Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan in het kader van het Privacyshield-programma of over ons privacybeleid in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende adres: privacyshield@amazon.com. Wij zullen zo snel mogelijk reageren. Als wij een eventuele klacht met betrekking tot het Privacyshield-programma niet tot uw tevredenheid oplossen of als wij niet binnen redelijke termijn op uw klacht reageren, dan kunt u uw klacht voorleggen aan TRUSTe, een onafhankelijk bureau in de VS dat zich bezighoudt met geschillenbeslechting. TRUSTe zal uw klacht kosteloos in behandeling nemen en biedt de juiste verhaalsmogelijkheden voor u. Voor meer informatie over een eventuele geschillenbeslechting door TRUSTe en voor het indienen van een klacht, bij TRUSTe, klik hier. Als noch Amazon noch TRUSTe uw probleem kan oplossen, dan kunt u een bindende arbitrageprocedure aanhangig maken bij het Privacy Shield Panel. Voor meer informatie over het Privacy Shield Panel, klik hier.

Zoals hier toegelicht, geven wij soms persoonsgegevens door aan derden in verband met de diensten die zij namens ons verlenen. Als wij aan derden persoonsgegevens doorgeven die wij hebben ontvangen in het kader van het Privacyshield, dan zullen die derden die gegevens alleen kunnen inzien, gebruiken en bekend maken als zij daarbij voldoen aan onze Privacyshield-verplichtingen. Wij blijven in ieder geval uit hoofde van de Privacyshield-regels aansprakelijk voor elke niet-nakoming van die verplichtingen door de betrokken derde, tenzij wij kunnen aantonen dat de schadeveroorzakende gebeurtenis niet aan ons kan worden toegerekend.

U kunt onze deelname aan het Privacyshield-programma hier inzien. De onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) strekken zich ook uit tot de Amazon-groepsmaatschappijen. Zo kan van ons worden geëist dat wij persoonsgegevens die wij hebben gekregen in het kader van de Privacyshield-overeenkomst, openbaar maken om te voldoen aan rechtmatige verzoeken door de bevoegde autoriteiten en om te voldoen aan eisen van nationale veiligheid en rechtshandhaving.

Terug naar boven

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.