Shop Kindle Voyage

Eisen aan de toeleveringsketen

Bij Amazon doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat wij bij de uitoefening van ons bedrijf voldoen aan de wet- en regelgeving en op ethische wijze handelen. Dat betekent ook dat wij uitsluitend toeleveranciers inschakelen die dezelfde beginselen onderschrijven. In deze eisen wordt uiteengezet wat Amazon verwacht van haar toeleveranciers van goederen en diensten. Wij verlangen van de toeleveranciers in onze productietoeleveringsketen en toeleveranciers die de werkzaamheden van Amazon ondersteunen dat zij voldoen aan de Gedragsregels voor toeleveranciers (hierna: "de Gedragsregels") die hieronder uitgebreider worden toegelicht. Om te waarborgen dat deze eisen ook verder in de toeleveringsketen worden toegepast, verwacht Amazon van haar toeleveranciers eveneens dat zij hun eigen leveranciers en onderaannemers de verplichting opleggen om de vereisten en praktijken zoals die in onze Gedragsregels zijn neergelegd, in acht te nemen. Onze producten dienen zodanig vervaardigd te worden en onze diensten dienen zodanig geleverd te worden dat deze minimaal voldoen aan de verwachtingen van Amazon en onze klanten zoals die in onze Gedragsregels tot uiting komen.

Tot de aandachtsgebieden in dit verband behoren in ieder geval:

  • de veiligheid en gezondheid in productiefaciliteiten en woonvoorzieningen;
  • het recht op het wettelijk vastgelegde (minimum) loon en secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • passende arbeidstijden en een adequate vergoeding van overuren;
  • preventie van kinderarbeid en gedwongen arbeid;
  • een eerlijke en ethische behandeling, met inbegrip van non-discriminatie.

Om te waarborgen dat onze richtlijnen en programma’s op international erkende normen voor de mensenrechten zijn gebaseerd, voeren wij samen met groepen uit de sector en multilaterale groepen formele benchmarks uit om om onze risicobeoordeling en ons auditprogramma vorm te geven, uit te voeren en te blijven verbeteren. De resultaten van audits en beoordelingen worden regelmatig geëvalueerd door het senior management van het betrokken bedrijfsonderdeel van Amazon en waar nodig worden corrigerende maatregelen jegens toeleveranciers genomen.

Wij werken ook nauw met onze toeleveranciers samen met het oog op een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden. Daarnaast verzorgen wij trainingen voor onze toeleveranciers om hen bekend te maken met de eisen waaraan op grond van onze Gedragsregels moet worden voldaan en de daaruit voortvloeiende handelwijze. Waar van toepassing gebruiken we onafhankelijke auditors om de naleving van de Gedragsregels te controleren en verbeteringen aan te brengen, inclusief vertrouwelijke gesprekken met arbeidskrachten. We beoordelen toeleveranciers regelmatig om aanhoudende naleving en verbetering bij te houden; veel locaties worden een paar keer per jaar gecontroleerd, met inbegrip van follow-upbeoordelingen om specifieke bevindingen nader te evalueren. Amazon behoudt zich het recht voor om haar relatie met toeleveranciers te beëindigen indien deze de Gedragsregels niet in acht nemen of niet meewerken tijdens beoordelingen.

Beoordelingen omvatten mogelijk:

  • locale inspectie van de gehele locatie en van eventuele woonvoorzieningen;
  • vertrouwelijke gesprekken met arbeidskrachten of enquêtes die worden uitgevoerd buiten de aanwezigheid van het management van de betreffende locatie;
  • een evaluatie en analyse van de aanwezige documenten of vergunningen op de locatie om niet alleen de leeftijd van de arbeidskrachten vast te stellen, maar om ook hun contracten, vergoedingen, werktijden en arbeidsomstandigheden te beoordelen;
  • identificatie van compliance-kwesties in het verleden en aspecten die verbetering behoeven, en het opstellen van een bijbehorend actieplan.

Na afronding van een beoordeling dient de toeleverancier voor alle geconstateerde aandachtspunten onverwijld een uitgebreid verbeterplan te overleggen. Amazon houdt de voortgang van de betreffende corrigerende maatregelen nauwlettend in de gaten en voert met betrekking tot belangrijke kwesties ook follow-upbeoordelingen uit. In de tijd tussen twee beoordelingen bespreken werknemers van Amazon met managers van de toeleverancier de nog openstaande kwesties en de voortgang bij het uitvoeren van de corrigerende maatregelen.

Gedragsregels voor toeleveranciers

Uitgangspunt. De onderneming en arbeidspraktijken van onze toeleveranciers dienen niet alleen aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen, maar ook aan de vereisten en beginselen van deze Gedragsregels. Toeleveranciers zijn gehouden om aan de normen te voldoen zoals die in deze Gedragsregels zijn neergelegd, zelfs indien deze Gedragsregels verder gaan dan de vereisten zoals die door de geldende wetgeving worden gesteld.

Kinderarbeid. Amazon accepteert geen enkel gebruik van kinderarbeid. Onze toeleveranciers dienen gebruik te maken van arbeidskrachten van minimaal de volgende leeftijd (waarbij de optie met de hoogste minimumleeftijd voorrang heeft): (i) 15 jaar, (ii) de leeftijd waarop de leerplicht eindigt, of (iii) de minimumleeftijd om te mogen werken zoals die geldt in het land waar de werkzaamheden worden verricht. Daarnaast mogen arbeidskrachten jonger dan 18 jaar geen gevaarlijk werk verrichten. Amazon ondersteunt legitieme stageprogramma's op de werkplek, mits dergelijke programma's in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving en met deze Gedragsregels.

Gedwongen arbeid, mensenhandel en slavernij. Het is onze toeleveranciers in geen geval toegestaan om gebruik te maken van dwangarbeid (slavernij, de inzet van gedetineerden, contractarbeid mensenhandel of anderszins). Onze toeleveranciers mogen zich niet inlaten met mensenhandel en het is niet toegestaan om arbeidskrachten in te zetten onder dreiging van geweld, dwang, ontvoering of bedrog. De werkzaamheden moeten op vrijwillige basis worden verricht en arbeidskrachten moeten de vrijheid hebben om weg te kunnen gaan en om met een redelijke opzegtermijn hun arbeidscontract of andere arbeidsstatus te kunnen beëindigen. Het is niet toegestaan om van arbeidskrachten te eisen dat ze kosten betalen voor werving, aanstelling en dergelijke. Alle dergelijke kosten moeten worden betaald of vergoed door de toeleverancier. Alle vergoedingen en uitgaven die ten laste zullen worden gebracht aan de arbeidskrachten, moeten aan Amazon kenbaar worden gemaakt en medegedeeld aan de betrokken arbeidskrachten in hun moedertaal voorafgaand aan de aanstelling. Amazon verwacht ook dat onze leveranciers hun externe arbeidsagenten of –makelaars houden aan de vereisten en handelwijzen die worden voorgeschreven door deze Gedragsregels.

Veiligheid en gezondheid. Onze toeleveranciers dienen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun arbeidskrachten te zorgen en moeten daarnaast, als minimumvoorwaarde, zowel voldoen aan het geldende arbeidsrecht als aan onderstaande vereisten.

Veiligheid op het werk. Toeleveranciers dienen hun arbeidskrachten te instrueren over de veiligheidsprocedures. Zij moeten ook de blootstelling van arbeidskrachten aan mogelijke fysieke veiligheidsrisico's zoveel mogelijk voorkomen door het gebruik van fysieke beschermingsmechanismen, hekken en slagbomen e.d. en/of technische en administratieve controles. Arbeidskrachten dienen vooraf op de hoogte gesteld te worden (en bijbehorende instructies te ontvangen) indien zij in gevaarlijke of risicovolle omstandigheden of met gevaarlijk materialen moeten werken (of wanneer zij anderszins daaraan blootgesteld kunnen worden). Daarnaast moeten arbeidskrachten de beschikking hebben over adequate beschermende kleding en uitrusting en dienen zij getraind te worden in en instructies te ontvangen over een correct gebruik van de betreffende uitrusting. Toeleveranciers moeten werkgerelateerd letsel en ziekteverzuim in kaart brengen en zoveel mogelijk voorkomen en daarover verslag uitbrengen.

Fysiek zwaar werk. Toeleveranciers dienen fysiek zware taken continu in kaart te brengen, te evalueren en te controleren teneinde te waarborgen dat de veiligheid en gezondheid van arbeidskrachten geen gevaar lopen.

Voorbereiding en reacties op noodsituaties. Toeleveranciers dienen mogelijke noodsituaties in kaart te brengen en de benodigde voorbereidingen te treffen. Zij dienen daarnaast operationele responssystemen - met inbegrip van meldprocedures, alarmsystemen, procedures om de arbeidskrachten van noodsituaties op de hoogte te stellen, evacuatieprocedures, oefeningen en instructies voor arbeidskrachten, BHV-faciliteiten, brandmelders en brandblusapparatuur en vrije nooduitgangen - te implementeren en hun arbeidskrachten van de benodigde training en instructies te voorzien.

Veilig machinegebruik. Toeleveranciers dienen gebruik te maken van een adequate planning voor periodiek machineonderhoud. Productiefaciliteiten en andere machines moeten op vaste tijden gecontroleerd worden op mogelijke veiligheidsrisico's.

Sanitaire voorzieningen en huisvesting. Arbeidskrachten dienen de beschikking te hebben over een redelijke toegang tot schone toiletvoorzieningen en over drinkwater. Indien toeleveranciers over kantinefaciliteiten of andere cateringvoorzieningen beschikken, moet er sprake zijn van een hygiënische bereiding van de etenswaren en opslagvoorziening en van een hygiënische eetaccommodatie. Indien toeleveranciers hun arbeidskrachten woonvoorzieningen aanbieden, dienen dat schone en veilige accommodaties te zijn. Dergelijke woonvoorzieningen dienen voorzien te zijn van nooduitgangen, een redelijke en veilige privéruimte, eigen in- en uitgangen, een redelijke toegang tot warm water om te baden/douchen, een adequate verwarming en ventilatie en een redelijke vervoersoplossing van en naar de werklocatie (indien die afstand redelijkerwijs niet lopend te overbruggen is).

Lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Onze toeleveranciers dienen de lonen van hun arbeidskrachten tijdig uit te betalen en een beloning te bieden (met inbegrip van een vergoeding van overuren en secundaire arbeidsvoorwaarden) die minimaal in overeenstemming is met de geldende wetgeving. De toeleveranciers dienen hun arbeidskrachten tijdig, via een loonstrookje of andere documentatie, te laten weten op welke grondslag hun loon wordt berekend. Inhoudingen op het loon als disciplinaire maatregel zijn niet toegestaan.

Arbeidstijden. Tenzij er sprake is van een ongebruikelijke of noodsituatie (i) mogen toeleveranciers niet van arbeidskrachten verlangen dat zij meer dan 60 uur per week (inclusief overuren) werken en (ii) heeft elke arbeidskracht gedurende elke arbeidsperiode van zeven dagen recht op minimaal één vrije dag. Onder alle omstandigheden mag de arbeidstijd nooit langer zijn dan het door de wet toegestane maximale aantal uren/dagen.

Antidiscriminatie. De arbeidsomstandigheden moeten gebaseerd zijn op de capaciteiten van een persoon om een functie te kunnen vervullen en niet op persoonlijke kenmerken of overtuiging. Onze toeleveranciers mogen bij hun wervings- en arbeidspraktijken (zoals bij sollicitaties, promoties, functie-indelingen, opleidingen, lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden en ontslag) niet discrimineren op grond van ras, huidskleur, etniciteit, sekse, seksuele geaardheid, godsdienst, handicap, leeftijd, politieke voorkeur, zwangerschap, huwelijks- of gezinsstatus of soortgelijke factoren. Toeleveranciers mogen bij arbeidskrachten en sollicitanten geen medische tests afnemen die op discriminerende wijze gebruikt kunnen worden.

Eerlijke behandeling. Alle arbeidskrachten moeten met respect en waardigheid worden behandeld. Onze toeleveranciers mogen geen fysiek, verbaal of psychologisch misbruik van arbeidskrachten maken of fysieke, verbale of psychologische dwangmaatregelen toepassen, met inbegrip van het dreigen met geweld, seksuele intimidatie of onredelijke beperkingen bij de toegang tot of het verlaten van de werkplek of de woonvoorzieningen, en ook mogen zij dergelijke gedragingen niet tolereren. Arbeidskrachten moeten de vrijheid hebben om kwesties bij Amazon of haar auditors aan te kaarten en om deel te nemen aan het auditproces van Amazon zonder angst voor vergelding door het management van de toeleverancier.

Naleving van de immigratievoorschriften. Onze toeleveranciers mogen uitsluitend gebruik maken van arbeidskrachten die gerechtigd zijn om de betreffende werkzaamheden uit te voeren. Indien toeleveranciers buitenlandse arbeidskrachten of migranten aannemen, dient dat in volledige overeenstemming met de immigratiewetgeving en het arbeidsrecht van het gastland te gebeuren.

Vrijheid van vereniging. Onze toeleveranciers moeten het recht van arbeidskrachten respecteren om een rechtspersoon naar keuze op te richten en zich daarbij aan te sluiten. Arbeidskrachten mogen niet bestraft worden of aan pesterijen worden blootgesteld voor het op vreedzame wijze uitoefenen van hun recht om zich al dan niet bij dergelijke rechtspersonen aan te sluiten.

Ethisch gedrag

Geen omkoping. Onze toeleveranciers mogen zich niet om welke reden dan ook bezighouden met omkoping van wie dan ook, of het nu gaat om interacties met overheidsfunctionarissen of de particuliere sector. Dit omvat het aanbieden, beloven, geven of accepteren van iets van waarde om onbehoorlijke of ongepaste voordelen te verkrijgen of te creëren om welke reden dan ook. Onze toeleveranciers mogen werknemers van Amazon er niet toe aanzetten om onze Code of Business Conduct and Ethics te overtreden.

Anticorruptie. Toeleveranciers moeten de geldende anticorruptiewetgeving in acht nemen, met inbegrip van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en de Britse Bribery Act en mogen nooit namens Amazon een overheidsfunctionaris omkopen. Toeleveranciers mogen direct noch indirect iets van waarde aan overheidsfunctionarissen aanbieden, geven of beloven teneinde ze aan te moedigen om onbehoorlijk te handelen of ze daarvoor te belonen. Verboden betalingen kunnen verschillende vormen hebben, waaronder, maar niet beperkt tot, contante betalingen of het equivalent daarvan, geschenken, maaltijden en amusement. Eventuele vragen over de toepasselijkheid van deze bepaling of uitzonderingen op deze bepaling moeten rechtstreeks worden gericht aan de Juridische afdeling van Amazon.

Bescherming van klokkenluiders. Toeleveranciers moeten de vertrouwelijkheid van meldingen van klokkenluiders beschermen en moeten represailles voorkomen tegen arbeidskrachten die misstanden op de werkplek rapporteren. Toeleveranciers moeten een mechanisme creëren waarmee arbeidskrachten hun klachten anoniem kunnen melden.

Managementsystemen. Toeleveranciers dienen over een managementsysteem te beschikken om de naleving van de geldende wet- en regelgeving en deze Gedragsregels te waarborgen en om een continue verbetering van die naleving te bevorderen.

Verantwoordingsplicht en verantwoordelijkheid van het management. Toeleveranciers dienen speciale vertegenwoordigers te benoemen die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van managementsystemen en de bijbehorende programma's voor het toezicht op de naleving van de geldende wetgeving en deze Gedragsregels. Het senior management dient de kwaliteit en efficiëntie van de managementsystemen en bijbehorende programma's stelselmatig te evalueren en te beoordelen. Amazon verwacht daarnaast dat haar toeleveranciers hun eigen leveranciers en onderaannemers de verplichting opleggen om de vereisten en praktijken zoals die in onze Gedragsregels zijn neergelegd, in acht te nemen.

Risicobeheer. Toeleveranciers moeten over een proces beschikken om de milieu-, gezondheids-, veiligheids- en ethische risico's verband houdende met hun operationele en arbeidspraktijken in kaart te brengen. Daarnaast dient het management adequate processen te ontwikkelen om de vastgestelde risico's in de hand te houden en de naleving van de wet- en regelgeving te waarborgen.

Training. Toeleveranciers dienen adequate trainingsprogramma's voor managers en arbeidskrachten aan te bieden om aan de vereisten in deze Gedragsregels te kunnen voldoen en om de voorschriften van de geldende wetgeving in acht te kunnen nemen.

Communicatie en feedback van arbeidskrachten. Toeleveranciers moeten hun arbeidskrachten helder en duidelijk in kennis stellen van en voorlichten over het beleid, de werkwijzen en de verwachtingen van Amazon. Amazon kan van toeleveranciers verlangen dat zij deze Gedragsregels duidelijk zichtbaar ophangen op een locatie die voor hun arbeidskrachten toegankelijk is (in een vertaling in de betreffende lokale taal/talen). Daarnaast stimuleert Amazon toeleveranciers om met ons samen te werken bij het opstellen van procedures om te evalueren in hoeverre hun arbeidskrachten de normen en praktijken die in deze Gedragsregels zijn neergelegd, begrijpen.

Documentatie en dossiers. Toeleveranciers zijn gehouden om in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften een bedrijfsadministratie in te richten, bij te houden en waar nodig te vernietigen waarbij de noodzakelijke geheimhouding in acht dient te worden genomen ter bescherming van de privacy.

Milieu. Onze toeleveranciers moeten voldoen aan alle milieuwetgeving die van kracht is. Amazon stimuleert haar toeleveranciers om systemen te implementeren die ontworpen zijn om de gevolgen voor het milieu door de toeleveringsketen, het productieproces en de producten zelf te minimaliseren.

Milieuvergunningen en verslaglegging. Toeleveranciers moeten te allen tijde over de benodigde geldige milieuvergunningen, autorisaties en registraties beschikken en voldoen aan de toepasselijke operationele en rapportageverplichtingen.

Effectief beheren en verwijderen van gevaarlijke stoffen. Toeleveranciers dienen op effectieve wijze de risico's van het gebruik van gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en te zorgen voor een adequaat beheer met het oog op een veilige verwerking, verplaatsing, opslag en verwijdering van chemicaliën en andere stoffen die een bedreiging voor het milieu vormen. Daartoe behoort ook een passende training van arbeidskrachten over een veilige verwerking en verwijdering van gevaarlijke stoffen. Toeleveranciers moeten daarnaast toezicht houden en controle uitoefenen op afvalwater en vaste afvalstoffen die tijdens bedrijfsactiviteiten worden gegenereerd alvorens deze in overeenstemming met de geldende wetgeving te verwijderen. Bovendien moeten toeleveranciers gereguleerde luchtemissies in kaart brengen, in de gaten houden, controleren en behandelen alvorens vervuilde lucht in overeenstemming met de geldende wetgeving af te voeren.

Continue verbeteringen. Amazon stimuleert haar toeleveranciers om de methoden voor afvalverwerking en -reductie te blijven verbeteren. Amazon stelt suggesties en feedback van haar toeleveranciers om de eigen bedrijfsactiviteiten en processen te verbeteren, zeer op prijs.

Conflictmineralen. Amazon hecht er bijzonder veel waarde aan om het gebruik van mineralen te vermijden die het conflict in de Democratische Republiek Congo of naburige landen aanwakkeren. Wij verwachten van onze toeleveranciers dat zij onze inspanningen steunen bij het achterhalen van de oorsprong van de specifieke mineralen die in onze producten worden gebruikt.

Corrigerende maatregelen. De naleving door toeleveranciers van deze Gedragsregels is onderworpen aan controles door Amazon, met inbegrip van audits door derden met betrekking tot de arbeids- en woonvoorzieningen en vertrouwelijke interviews met arbeidskrachten. In het kader van een audit dienen toeleveranciers transparent te zijn de betrokken personen direct een onbelemmerde toegang tot hun faciliteiten, archieven en arbeidskrachten te bieden. Wij verlangen van toeleveranciers dat zij onverwijld een uitgebreid verbeterplan overleggen en corrigerende maatregelen nemen indien er afwijkingen van deze Gedragsregels zijn geconstateerd. Amazon zal de voortgang van de corrigerende maatregelen van toeleveranciers nauwlettend in de gaten houden. Amazon behoudt zich het recht voor (zonder enige aansprakelijkheid) om de relatie met toeleveranciers te beëindigen wanneer deze de Gedragsregels niet in acht nemen, waaronder mede begrepen de situatie dat zij onze auditors geen onverwijlde toegang tot hun locatie verlenen.

Laatste versie van deze Gedragsregels: april 2018 (Voorheen aangeduid als Gedragsregels met eisen aan de verantwoordelijkheden van toeleveranciers).

Was deze informatie behulpzaam?

Hartelijk bedankt voor je feedback.

Selecteer de optie die de informatie het beste omschrijft:

Bedankt! We kunnen niet direct op je feedback reageren, maar gebruiken de informatie om onze online Hulp te verbeteren.