Amazon.nl Privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt op 17 maart 2021

Een pdf van de voorgaande versie van de Privacyverklaring vindt u hier.

Wij zijn ons bewust dat het voor u van groot belang is te weten hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld. Wij hechten eraan dat u ons vertrouwt dat wij dat op een zorgvuldige en weloverwogen wijze doen. In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via de Amazon websites, apparatuur, producten, diensten, online winkels en fysieke winkels en apps die verwijzen naar deze Privacyverklaring (hierna gezamenlijk te noemen: "Amazon Services").

1. Verantwoordelijken voor persoonsgegevens

Amazon Europe Core SARL, Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, alle vier gevestigd te 38 Avenue John F. Kennedy, Luxemburg, en Amazon Digital UK Limited, gevestigd aan 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, Verenigd Koninkrijk (hier gezamenlijk te noemen: "Amazon") zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor de via Amazon Services verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Meer details vindt u hier.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Amazon Europe over haar klanten?

Wij verzamelen persoonsgegevens die ons in staat stellen u onze producten en diensten aan te bieden en deze doorlopend te verbeteren.

Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Door u verstrekte gegevens: Wij ontvangen en bewaren gegevens die u ons verstrekt in het kader van de Amazon Services. Klik hier voor voorbeelden van gegevens die wij verzamelen. U kunt ervoor kiezen bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dat betekent dan wel dat u mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van de Amazon Services.
 • Automatisch verzamelde gegevens: Wij verzamelen en bewaren automatisch bepaalde soorten gegevens wanneer u gebruikmaakt van Amazon Services, zoals hoe u omgaat met de via Amazon Services beschikbare content en diensten. Net als veel andere websites maken wij gebruik van cookies en andere unieke identificatoren en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser of apparaat contact maakt met Amazon Services en andere door of namens Amazon Europe op andere websites aangeboden content. Ga naar de sectie Voorbeelden van verzamelde gegevens voor voorbeelden van automatisch verzamelde gegevens.
 • Gegevens afkomstig uit andere bronnen: Wij kunnen uit andere bronnen gegevens over u ontvangen, zoals bijgewerkte aflever- en adresgegevens van onze bezorgers, die we gebruiken om onze administratie te corrigeren en uw volgende aankoop gemakkelijker te bezorgen. Klik hier voor voorbeelden van gegevens die wij uit andere bronnen verkrijgen.

3. Voor welke doeleinden verwerkt Amazon Europe uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om Amazon Services die wij onze klanten aanbieden te exploiteren, beschikbaar te stellen en te verbeteren. Tot deze doeleinden behoren:

 • Afnemen en leveren van producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestellingen uit te voeren, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken en om met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen.
 • Aanbieden van Amazon Services, problemen oplossen en verbeteringen aanbrengen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ter vergroting van de functionaliteit, voor het analyseren van de prestaties, het corrigeren van fouten en het verbeteren van het gebruiksgemak en de doelmatigheid van Amazon Services.
 • Aanbevelingen en personalisering. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om bepaalde functionaliteiten, producten en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn, uw voorkeuren te identificeren en een gepersonaliseerde ervaring met Amazon Services aan te bieden.
 • Aanbieden van spraak-, beeld- en videodiensten. Als u gebruik maakt van spraak-, beeld- en videodiensten, verwerken wij uw mondelinge input, afbeeldingen, video's en andere persoonsgegevens om uw verzoeken te kunnen uitvoeren, de verlangde dienst te leveren en onze Amazon Services te verbeteren. Voor meer informatie over Alexa-spraakdiensten, klik hier.
 • Adverteren. Wij gebruiken gegevens zoals uw interacties met Amazon websites, content, of diensten om gerichte advertenties te tonen voor functionaliteiten, producten en diensten waarvan wij menen dat u daarin geïnteresseerd kunt zijn. We gebruiken geen gegevens die u persoonlijk identificeren om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Zie ons beleid inzake op interesses gebaseerde advertenties voor meer informatie.
 • Voorkomen van fraude en kredietrisico's. Wij verwerken persoonsgegevens om fraude en misbruik op te sporen en te voorkomen ter bescherming van de veiligheid van onze klanten, Amazon Europe en anderen. Wij kunnen voor het beoordelen en beheersen van risico's gebruikmaken van scoremethodes.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Zo verzamelen wij van wederverkopers informatie over hun vestigingsplaats en bankrekening voor identificatie- en andere doeleinden.
 • Communiceren met u. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om op verschillende wijzen (telefonisch, per e-mail, chat, etc.) met u te communiceren over Amazon Services.
 • Doeleinden waarvoor wij uw toestemming vragen. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken voor een specifiek doeleinde. U wordt daarvan in kennis gesteld. Als u ons toestemming hebt gegeven uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, waarna wij de verwerking van uw gegevens voor dat doeleinde staken.

4. Hoe zit het met cookies en andere identificatoren?

We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze diensten aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen en advertenties kunnen weergeven. Goedgekeurde derde partijen gebruiken deze tools ook in verband met onze weergave van advertenties. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies en hoe wij deze gebruiken. U kunt uw cookievoorkeuren hier beheren.

5. Deelt Amazon Europe uw persoonsgegevens met anderen?

Informatie over onze klanten vormt een belangrijk onderdeel van onze onderneming en het verkopen van de persoonsgegevens van onze klanten aan anderen behoort niet tot onze activiteiten. Amazon Europe deelt de persoonsgegevens van haar klanten uitsluitend op de hieronder omschreven wijze en met Amazon.com, Inc. en dochtermaatschappijen waarover Amazon.com, Inc. de zeggenschap uitoefent en op wie deze Privacyverklaring eveneens van toepassing is of waarvan het beleid ten minste dezelfde mate van bescherming biedt als omschreven in deze Privacyverklaring.

 • Transacties waarbij derde partijen betrokken zijn: We stellen door derde partijen aangeboden diensten, producten, apps of vaardigheden aan u beschikbaar voor gebruik op of via Amazon Services. Zo kunt u producten van derden-wederverkopers bestellen via onze winkels, kunt u apps downloaden van externe aanbieders in onze appwinkel en kunt u functionaliteiten van derden inschakelen via onze Alexa-dienst. Daarnaast bieden wij in samenwerking met derde partijen diensten aan of verkopen wij productlijnen, zoals creditcards, onder een gezamenlijk merk. U kunt zien of een derde partij betrokken is bij een transactie, en wij delen op de transactie betrekking hebbende klantgegevens met de betreffende derde partij.
 • Externe dienstverleners: Wij maken gebruik van andere ondernemingen en personen die bepaalde activiteiten namens ons uitvoeren. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het verwerken van bestellingen voor producten en diensten, leveren van pakketten, post- en e-mailverzendingen, verwijderen van doublures in klantlijsten, gegevensanalyse, marketingassistentie, genereren van zoekresultaten en links (inclusief betaalde listings en links), verwerken van betalingen, verspreiden van content, kredietrisicobeoordeling en kredietrisicobeheer. Deze externe dienstverleners hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover zij deze bij de uitoefening van hun activiteiten nodig hebben, maar het is hen niet toegestaan deze voor andere doeleinden te gebruiken. Daarnaast zijn zij verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring en voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Bedrijfsoverdracht: Naarmate wij onze activiteiten verder ontwikkelen, is het mogelijk dat wij andere bedrijven of diensten overnemen of afstoten. Bij dergelijke transacties vormen klantgegevens normaal gesproken een van de activa die worden overgedragen, maar blijven de gedane toezeggingen in een vóór die transactie reeds bestaande privacyverklaring van kracht (tenzij de klant uiteraard anderszins toestemming geeft). Mocht Amazon.com, Inc. of een wezenlijk onderdeel daarvan onverhoopt worden overgenomen, dan behoren de klantgegevens uiteraard tot een van de activa die worden overgedragen..
 • Bescherming van Amazon Europe en anderen: Wij verstrekken account- en andere gegevens wanneer wij van mening zijn dat dit wettelijk is voorgeschreven, om naleving van onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen, of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van Amazon Europe, onze gebruikers en anderen te beschermen. Hiertoe behoort ook het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties in het kader van bescherming tegen fraude en verlaging van het kredietrisico.
 • Uitgezonderd zoals hierboven omschreven, ontvangt u van ons een kennisgeving wanneer wij op u betrekking hebbende persoonsgegevens delen met derden, waarbij u dan de mogelijkheid heeft om aan te geven dat u niet wilt dat deze gegevens worden gedeeld.

Doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer persoonsgegevens door ons worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen wij ervoor dat dit geschiedt overeenkomstig deze Privacyverklaring en zoals toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming. We vertrouwen op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of gebruiken contracten met modelcontractbepalingen die zijn gepubliceerd door de Europese Commissie (u kunt de klantenservice om een ​​kopie hiervan vragen).

6. Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij hebben onze systemen en apparatuur ontworpen met uw veiligheid en privacy in gedachten.

 • Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens tijdens elke doorgifte zijn beveiligd door middel van encryptieprotocollen en -software, waarmee de door u verstrekte gegevens worden versleuteld.
 • Wij hanteren bij het behandelen van creditcardgegevens de veiligheidseisen conform de PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
 • Wij hebben fysieke, elektronische en procedurele waarborgen ingebouwd bij het verzamelen, bewaren en bekendmaken van persoonlijke klantgegevens. Op grond van onze beveiligingsprocedures kunnen wij u van tijd tot tijd vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij persoonsgegevens aan u bekendmaken.
 • Onze apparatuur beschikt over beveiligingsfuncties waardoor ze beschermd zijn tegen onbevoegde toegang en gegevensverlies. U kunt deze functies instellen naar uw eigen voorkeuren. Klik hier voor meer informatie over het beheren van de beveiligingsinstellingen van uw apparaat.
 • Het is belangrijk dat u maatregelen neemt om onbevoegde toegang tot uw wachtwoord en uw computers, apparaten en apps te voorkomen. We raden u aan een uniek wachtwoord te gebruiken voor uw Amazon-account dat niet wordt gebruikt voor andere online accounts. Zorg ervoor dat u zich afmeldt als u een computer die u met anderen deelt, niet meer gebruikt. Klik hier voor meer informatie over afmelden.

7. Hoe zit het met advertenties?

 • Externe adverteerders en links naar andere websites:Amazon Services kan advertenties van derden en links naar andere websites en apps opnemen. Door interactie tussen u en de content, advertenties en diensten van deze externe adverteerders, kan er informatie over u worden verzameld. Zie ons beleid inzake op interesses gebaseerde advertenties voor meer informatie over externe adverteerders op Amazon Europe, inclusief gerichte advertenties. Zie de pagina Advertentievoorkeuren voor het instellen van uw advertentievoorkeuren.
 • Gebruik van advertentieservices van derden: We voorzien advertentiebedrijven van informatie waarmee ze u nuttigere en relevantere Amazon-advertenties kunnen aanbieden en de effectiviteit daarvan kunnen meten. Wanneer we dit doen, delen we nooit uw naam of andere informatie die u rechtstreeks identificeert. In plaats daarvan gebruiken we een advertentie-identificator zoals een cookie of een andere apparaat-identificator. Als u bijvoorbeeld al een van onze apps heeft gedownload, delen we uw advertentie-identificator en gegevens over die gebeurtenis, zodat u geen advertentie krijgt om de app nogmaals te downloaden. Sommige advertentiebedrijven gebruiken deze informatie ook om u relevante advertenties van andere adverteerders te laten zien. U kunt meer lezen over hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door naar de pagina Advertentievoorkeuren te gaan.

8. Welke gegevens kan ik inzien?

Onder “Je Account” op de website kunt u gegevens als uw naam, adres, betalingsopties, profielinformatie, Prime-lidmaatschap, huishouden, en bestelgeschiedenis inzien. Klik hier voor voorbeelden van gegevens die u kunt inzien.

9. Welke keuzes heb ik?

Mocht u vragen of bezwaren hebben over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Veel Amazon Services bevatten instellingen waarmee u de manier waarop uw gegevens worden gebruikt, kunt aanpassen.

 • Zoals eerder opgemerkt, kunt u besluiten bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar u kunt dan mogelijk niet profiteren van alle Amazon Services.
 • U kunt bepaalde gegevens aanvullen of bijwerken op pagina’s waarnaar wordt verwezen in het onderdeel Gegevens waartoe u toegang kunt krijgen. Als u de gegevens bijwerkt, bewaren wij gewoonlijk een kopie van de vorige versie voor onze administratie.
 • Als u geen e-mails of andere communicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u uw Klantencommunicatievoorkeuren aanpassen. Als u geen berichten van ons wenst te ontvangen in apps, kunt u de instellingen van de app of van uw apparaat aanpassen.
 • Als u geen gerichte advertenties wilt zien, kunt u uw Advertentievoorkeuren aanpassen.
 • Gewoonlijk wordt in de Helpfunctie van uw browser en apparaat aangegeven hoe u kunt voorkomen dat uw browser of apparaat nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten aangeven wanneer er een nieuwe cookie wordt geplaatst, of hoe u het plaatsen van cookies helemaal kunt uitschakelen. Omdat cookies het mogelijk maken om gebruik te maken van bepaalde essentiële Amazon Services, raden wij u aan het plaatsen ervan niet uit te schakelen. Als u onze cookies blokkeert of niet accepteert, kunt u bijvoorbeeld geen items toevoegen aan uw winkelwagen, afrekenen of gebruikmaken van Amazon Services waarvoor u zich moet aanmelden. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies.
 • U kunt hier toestemming geven voor advertentiecookies van derden of deze toestemming intrekken.

 • U kunt op onze websites browsen zonder de browseractiviteit aan uw account te koppelen door uw account af te melden en de cookies op uw browser uit te schakelen.
 • U kunt de aanbevelingen die u in onze winkel ontvangt hier beheren, aanbevelingen die u niet wilt zien hier verwijderen (selecteer een aanbevolen knop voor de producten die je niet eerder hebt gekocht, kies Alles weergeven en Beheren, en kies vervolgens de knop Items verwijderen, en je browsegeschiedenis hier bewerken.
 • Wanneer u toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, waarna wij de verdere verwerking van uw gegevens voor dat doeleinde staken.
 • U kunt zich ook afmelden (opt out) voor bepaalde andere soorten gegevensverwerking door de instellingen op de betreffende Amazon-website (bijv. in "Beheer uw Content en Apparaten"), apparaat of app aan te passen. Klik hier voor meer informatie over specifieke apparaten. De meeste niet-Amazon-apparaten bieden gebruikers de mogelijkheid de toestemmingen van het apparaat te wijzigen (bijv. uit-/aanzetten locatiediensten, contacten). Bij de meeste apparaten kunt u dit aanpassen in de instellingen van het apparaat. Als u vragen hebt over het wijzigen van toestemming op uw apparaat, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw mobiele serviceprovider of de fabrikant van het apparaat, aangezien de instellingen per apparaat kunnen verschillen.
 • Indien u een verkoper bent, kunt u bepaalde informatie toevoegen/actualiseren in Seller Central, uw accountgegevens actualiseren via het Verkopersaccount en uw e-mail of andere berichten die zij van ons ontvangen aanpassen door uw Berichtvoorkeuren te wijzigen.
 • Indien u een auteur bent, kunt u informatie toevoegen of wijzigen in de Author Portal en de Author Central door naar uw accounts in de Author Portal of de Author Central te gaan.

Daarnaast kunt u, met inachtneming van het toepasselijk recht, een verzoek indienen tot inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens of om deze te laten overdragen. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of verzoeken de verwerking ervan te beperken. Neem contact op met de Amazon Klantenservice als u dit wenst te doen, of om een inzageverzoek voor betrokkene te doen, klik hier.

10. Mogen kinderen Amazon.nl gebruiken?

Amazon Europe biedt geen producten aan voor verkoop aan kinderen. Wij bieden wel kinderproducten aan voor verkoop aan meerderjarigen. Wie minderjarig is, mag Amazon Services alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

11. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in staat te stellen de Amazon Services te blijven gebruiken, zo lang als dat nodig is ten behoeve van de betreffende doeleinden zoals omschreven in deze Privacyverklaring, zo lang wettelijk verplicht is – bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden –, of zoals anderszins aan u medegedeeld. Zo bewaren wij uw bestelgeschiedenis zodat u kunt zien wat u in het verleden hebt aangeschaft (voor opvolgende bestellingen) en aan welke adressen uw bestellingen zijn geleverd en om de relevantie van de door ons aanbevolen producten en diensten te verbeteren.

12. EU-VS en Zwitserland-VS Privacyshield

We vertrouwen niet op het privacyshield, maar blijven ons houden aan de onderstaande toezeggingen die we hebben gedaan toen we ons certificeerden voor het privacyshield.

Amazon.com, Inc. en bepaalde Amerikaanse dochtermaatschappijen van haar (hierna gezamenlijk aangeduid als de Amazon-groepsmaatschappijen of "wij") nemen deel aan het programma dat is opgezet in het kader van de Privacyshield-overeenkomst tussen de EU en de VS en tussen Zwitserland en de VS voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Wij hebben bij het Amerikaanse Ministerie van Handel een verklaring overgelegd dat wij de Privacyshield-principes zullen naleven. Voor meer informatie over de Privacyshield-principes, klik hier .

Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan in het kader van het Privacyshield-programma of over ons privacybeleid in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende adres: privacyshield@amazon.com. Wij zullen zo snel mogelijk reageren. Indien u een onopgeloste bezorgdheid heeft over privacy of gegevensgebruik die we niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem dan (gratis) contact op met onze in de VS gevestigde externe aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Als Amazon noch onze aanbieder uw probleem kan oplossen, dan kunt u een bindende arbitrageprocedure aanhangig maken bij het Privacy Shield Panel. Voor meer informatie over het Privacy Shield Panel, klik hier.

Zoals hier toegelicht, geven wij soms persoonsgegevens door aan derden in verband met de diensten die zij namens ons verlenen. Als wij aan derden persoonsgegevens doorgeven die wij hebben ontvangen in het kader van het Privacyshield, dan zullen die derden die gegevens alleen kunnen inzien, gebruiken en bekend maken als zij daarbij voldoen aan onze Privacyshield-verplichtingen. Wij blijven in ieder geval uit hoofde van de Privacyshield-regels aansprakelijk voor elke niet-nakoming van die verplichtingen door de betrokken derde, tenzij wij kunnen aantonen dat de schadeveroorzakende gebeurtenis niet aan ons kan worden toegerekend.

U kunt onze deelname aan het Privacyshield-programma hier inzien. De onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) strekken zich ook uit tot de Amazon-groepsmaatschappijen. Zo kan van ons worden geëist dat wij persoonsgegevens die wij hebben gekregen in het kader van de Privacyshield-overeenkomst, openbaar maken om te voldoen aan rechtmatige verzoeken door de bevoegde autoriteiten en om te voldoen aan eisen van nationale veiligheid en rechtshandhaving.

13. EU Algemene Verordening Gegevensbescherming - wettelijke grondslag

De EU AVG vereist een wettelijke grondslag voor ons gebruik van persoonsgegevens. Onze grondslag varieert afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. We gebruiken:

 • Uitvoering van een overeenkomst wanneer we u producten of diensten leveren, of daarover met u communiceren. Deze grondslag is mede van toepassing wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken om bestellingen op te nemen en af te handelen, producten en diensten te leveren en betalingen te verwerken.
 • Behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen en de belangen van onze klanten wanneer we Amazon-services verbeteren (inclusief wanneer we uw spraak-, beeld- of video-invoer gebruiken om diensten te verbeteren), wanneer we fraude en misbruik opsporen en voorkomen ter bescherming van de veiligheid van onze klanten, onszelf of anderen te beschermen, en wanneer we u op interesses gebaseerde advertenties weergeven.
 • Uw toestemming wanneer we uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken voor een specifiek doel dat we aan u meedelen. Wanneer u toestemming geeft dat wij uw persoonsgegevens voor een specifiek doel verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken waarna wij de verwerking van uw gegevens voor dat doel stopzetten.
 • Naleving van een wettelijke verplichting wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan wetgeving. We verzamelen bijvoorbeeld de vestigingsplaats en bankrekeninggegevens van de verkoper voor identiteitsverificatie-doeleinden.
 • Deze en andere wettelijke grondslagen zijn afhankelijk van het doel waarvoor we persoonsgegevens gebruiken.

14. Contactgegevens, kennisgevingen & herzieningen

#

Mocht u een klacht hebben over hoe Amazon Europe met uw privacy omgaat of wilt u spreken met een van onze verwerkingsverantwoordelijken, dan kunt u contact met ons opnemen. U dient dan een uitgebreide omschrijving van uw klacht te geven, waarna wij zullen proberen de kwestie voor u op te lossen. Daarnaast kunt u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijken via eu-privacy@amazon.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de primaire toezichthoudende autoriteit, de Commission Nationale pour la Protection des Données in Luxemburg [externe Link], of met de toezichthoudende autoriteit in uw land.

Onze activiteiten zijn continu aan verandering onderhevig en onze Privacyverklaring verandert mee. Wij verzoeken u regelmatig onze website te raadplegen om te zien wat er veranderd is. Tenzij anders aangegeven, is de meest recente Privacyverklaring van toepassing op alle gegevens die wij over u en uw account bezitten. Wij doen echter onze toezeggingen gestand en zullen ons beleid en onze praktijken nooit zodanig fundamenteel wijzigen waardoor gegevens van de klant die in het verleden zijn verzameld zonder toestemming voortaan minder bescherming genieten.

16. Voorbeelden van verzamelde gegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt als u gebruikmaakt van Amazon Services

U verstrekt ons gegevens wanneer u:

 1. zoekt naar producten en diensten in onze winkels;
 2. een item toevoegt aan of verwijdert uit uw winkelmandje, een bestelling plaatst via Amazon Services of gebruik maakt van Amazon Services;
 3. content downloadt, streamt, bekijkt of gebruikt op een apparaat of via een dienst of app; of een app downloadt naar of gebruikt op een apparaat;
 4. Informatie verstrekt in Je Account (waarvan u er meerdere kunt hebben als u vanaf meer dan één e-mailadres of telefoonnummer bij ons winkelt) of Je Profiel;
 5. praat of anderszins communiceert met onze Alexa spraakservice;
 6. uw contactgegevens uploadt;
 7. instellingen configureert, toestemming geeft voor toegang tot uw gegevens of contact met ons heeft via een Amazon apparaat of Service;
 8. informatie verstrekt in uw Verkopersaccount ofKindle Direct Publishing (KDP) account , Developer account, of een ander door ons aangeboden account waarmee u software, goederen of diensten kunt ontwikkelen en/of aanbieden aan klanten van Amazon;
 9. op of via Amazon Services producten of diensten aanbiedt;
 10. per telefoon, e-mail of anderszins met ons communiceert;
 11. een vragenlijst, support ticket of deelnameformulier voor een prijsvraag invult;
 12. afbeeldingen, video’s of andere bestanden uploadt of streamt naar Prime Photos, Amazon Drive of andere Amazon Services;
 13. afspeellijsten, programmalijsten verlanglijsten of geschenkregisters samenstelt;
 14. deelneemt aan gemeenschapsevenementen of klantenrecensies verstrekt of artikelen beoordeelt;
 15. een Special Occasion Reminder opgeeft; of
 16. gebruikmaakt van Product Availability Alerts, zoals aankondigingen van nieuwe producten.

Door het uitvoeren van deze handelingen kunt u ons bijvoorbeeld de volgende gegevens verstrekken: uw naam, adres en telefoonnummer, betaalgegevens, leeftijd, locatiegegevens, IP-adres, gegevens over personen, adressen en telefoonnummers vermeld in uw Adressen, e-mailadressen van uw vrienden en andere personen, de inhoud van aan ons verzonden recensies en e-mails, omschrijvingen en foto's van u in Je Profiel; opnames als u praat tegen Alexa, afbeeldingen en video's die in verband met Amazon Services zijn verzameld of opgeslagen, informatie en documentatie over uw identiteit en status, bedrijfs- en financiële informatie, kredietgegevens, btw-nummer, logbestanden en configuraties van uw apparaat, inclusief Wifi-inloggegevens (wanneer u kiest deze automatisch te laten synchroniseren met andere apparaten waarop u van Amazon Services gebruik maakt).

Automatische gegevens

Wij verzamelen en analyseren onder andere de volgende gegevens:

 • Internetprotocol (IP-)adres waarmee uw computer of ander apparaat is verbonden met het internet;
 • gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord;
 • gegevens over uw computer, apparaat en verbinding, zoals soort en versie van de gebruikte app of browser, plug-ins, besturingssysteem of tijdzone-instelling
 • de locatie van uw apparaat of computer;
 • gegevens over hoe u content gebruikt, zoals downloaden, streamen en afspelen, inclusief duur en aantal gelijktijdige streams en downloads, netwerkgegevens ter vaststelling van de kwaliteit van het streamen en downloaden en informatie over uw internetprovider;
 • apparaatgegevens, zoals wanneer een apparaat in gebruik is, welke apps worden gebruikt, verbindingsgegevens en eventuele foutmeldingen of andere storingen;
 • Amazon Service-gegevens (bijv. het optreden van technische fouten, uw interactie met functionaliteiten en content, uw voorkeursinstellingen en back-upinformatie, locatie van uw apparaat wanneer er een app op geopend is, informatie over geüploade afbeeldingen en bestanden (bijv. bestandsnaam, datum, tijdstip en locatie van uw afbeeldingen));
 • Versie en tijdzone instellingen;
 • overzicht van aankopen en gebruik van content, welke informatie kan worden samengevoegd met vergelijkbare informatie van andere klanten om functies zoals Bestsellers te creëren; ;
 • de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze website (inclusief datum en tijdstip); aantal cookies; producten en/of content die u hebt bekeken of hebt opgezocht, responsetijd van pagina’s, downloadfouten, informatie over wat er gebeurt op een webpagina (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen);
 • telefoonnummers waarmee onze klantenservice wordt gebeld, en
 • afbeeldingen en video’s wanneer u winkelt in onze winkels met Amazon Services.

Daarnaast kunnen wij gebruik maken van apparaatidentificatoren, cookies en andere technologieën op apparaten, apps en onze webpagina’s om browse-, gebruiks- en andere technische gegevens te verzamelen ter voorkoming van fraude.

Gegevens afkomstig uit andere bronnen

Wij verkrijgen onder andere de volgende gegevens uit andere bronnen:

 • geactualiseerde leverings- en adresgegevens van onze expediteurs of derden, die wij gebruiken om onze administratie aan te passen om de volgende bestelling of communicatie eenvoudiger te kunnen laten plaatsvinden;
 • accountgegevens, aankoop- en afbetalingsgegevens, paginaweergave of andere gegevens over uw omgang met ondernemingen met wie wij producten of diensten onder gezamenlijke merken aanbieden of voor wie wij technische, afhandelings-, betaal-, advertentie- of andere diensten verzorgen;
 • gegevens over hoe u gebruik maakt van door onze dochtermaatschappijen aangeboden goederen en diensten;
 • zoekresultaten en links, inclusief betaalde vermeldingen (zoals Gesponsorde Links);
 • informatie over met het internet verbonden apparaten en diensten die u hebt aangesloten op Alexa; en
 • kredietwaardigheidsinformatie van kredietregistratiebureaus ter voorkoming en bestrijding van fraude en om aan bepaalde klanten bepaalde krediet- of financiële producten aan te bieden.

Gegevens waartoe u toegang kunt krijgen

U kunt via Amazon Services toegang krijgen tot onder andere de volgende gegevens:

 • status van recente bestellingen (inclusief abonnementen);
 • overzicht van al uw bestellingen in het verleden;
 • naar u herleidbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie en voorkeuren voor gerichte advertenties, adresboek en 1-Click-instellingen);
 • betalingsvoorkeuren (inclusief betalingsgegevens en gegevens over cadeaubonnen, cadeaukaarten en cheque-saldi);
 • instellingen voor e-mailberichten (inclusief productbeschikbaarheid, verzonden bestellingen, herinneringen en nieuwsbrieven);
 • aanbevelingen en recent bekeken producten waarop de aanbevelingen zijn gebaseerd (inclusief speciaal voor u aanbevolen producten en verbeterde aanbevelingen);
 • boodschappenlijstjes en geschenkregisters (inclusief verlanglijstjes en baby- en trouwlijsten);
 • uw content, apparaten, diensten en gerelateerde instellingen, en op communicatie en interesses gebaseerde advertentievoorkeuren;
 • recent bekeken content;
 • stemopnames gerelateerd aan uw account;
 • Uw Profiel (inclusief productbeoordelingen, aanbevelingen, herinneringen en persoonlijk profiel); en
 • Indien u een verkoper bent, kunt u toegang krijgen tot uw account en andere informatie, en uw communicatievoorkeuren aanpassen, door uw accounts in Seller Central aan te passen;
 • Indien u een Auteur bent, kunt u toegang krijgen tot uw account en andere informatie, en uw account aanpassen, via de KDP- of de Author Central- website.
 • Indien u een ontwikkelaar bent die deelneemt aan ons Developer Services programma, kunt u toegang krijgen tot uw account en andere informatie, en uw account aanpassen, via het Developer Services Portal.

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.