Shop Kindle Voyage

Amazon.nl Privacykennisgeving

Laatst herzien: 1 juli 2014.

Amazon.nl is zich bewust dat u graag wil weten hoe uw gegevens worden gebruikt en gedeeld, en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt om dat zorgvuldig en verstandig te doen. Deze kennisgeving beschrijft het privacybeleid van Amazon.nl. Door Amazon.nl te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met alles wat die in deze Privacykennisgeving wordt beschreven.

Verantwoordelijken voor persoonsgegevens

De verantwoordelijken voor alle persoonsgegevens die worden verstrekt aan of verzameld door Amazon.nl zijn Amazon Europe Core SARL, Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, alle vier gevestigd te 5 Rue Plaetis L-2338, Luxemburg en Amazon Instant Video Limited, gevestigd te 60 Holborn Viaduct, Londen, Engeland, EC1A 2FD UK (gezamenlijk de 'verantwoordelijken'). Amazon.co.uk Ltd, gevestigd te Patriot Court, 1-9 The Grove, Slough, Berkshire, Engeland SL1 1QP UK handelt als bewerker namens de verantwoordelijken.

Amazon.com, Inc. en de door haar gecontroleerde Amerikaanse dochtermaatschappijen nemen deel aan het Safe Harbour programma dat is ontwikkeld door de US Department of Commerce en de Europese Unie. Deze Amazon groepsmaatschappijen hebben verklaard de tussen de VS en de Europese Unie overeengekomen Safe Harbour Privacy Principles na te leven. Voor meer informatie over Safe Harbour en om de verklaring van deze Amazon groepsmaatschappijen te lezen, kunt u de U.S. Department of Commerce Safe Harbour website bezoeken. Mocht u rechtstreeks contact willen opnemen met Amazon over het Safe Harbour programma, stuur dan een e-mail naar safeharbor@amazon.com.

EU-US Privacy Shield

Amazon.com, Inc. neemt deel aan het programma dat is opgezet in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten. Klik hier voor meer informatie.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amazon.nl over haar klanten?

De informatie die wij van u krijgen, helpt ons uw winkelervaring bij Amazon.nl te personaliseren en continu te verbeteren. Wij gebruiken de gegevens om bestellingen en betalingen te verwerken, producten en diensten te leveren, met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en acties, onze administratie bij te houden en in het algemeen uw rekeningen bij ons te onderhouden, content te tonen (zoals wensenlijsten en customer reviews), en om producten en diensten aan te bevelen waarvoor u belangstelling zou kunnen hebben. Ook gebruiken we deze gegevens om onze winkel en het platform te verbeteren, fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen, en om derden in de gelegenheid te stellen technische, logistieke of andere functies namens ons uit te voeren.

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Gegevens die u ons verstrekt: gegevens die u op onze website invult of op andere wijze verstrekt worden door ons ontvangen en opgeslagen. Klik hier voor voorbeelden van door ons verzamelde gegevens. U kunt ervoor kiezen bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dan kan het zijn dat u veel van onze functies niet zult kunnen gebruiken. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens onder meer om aan uw verzoeken te voldoen, uw toekomstige winkelervaring op uw voorkeuren aan te passen, en voor communicatie met u.
 • Automatische Gegevens : bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer u met ons contact heeft. Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, "cookies" en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser Amazon.nl of advertenties en andere content opent die op andere websites worden aangeboden door of namens Amazon.nl. Klik hier voor voorbeelden van door ons ontvangen gegevens.
 • Mobiel: Wanneer u apps die zijn ontwikkeld door Amazon of haar dochtermaatschappijen download of gebruikt en, indien van toepassing, locatiediensten heeft aangevraagd of aanvaard, kunnen wij gegevens ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, waaronder een 'unique identifier' voor uw apparaat. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u locatie-gerelateerde diensten te leveren, zoals zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content. Bij de meeste mobiele apparaten kunt u locatiediensten uitschakelen. Klik hier voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.
 • E-mail communicatie : om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken ontvangen wij vaak een bevestiging wanneer u een e-mail van Amazon.nl opent, indien uw computer die mogelijkheid ondersteunt. Ook vergelijken wij onze klantenlijst met lijsten die wij ontvangen van andere ondernemingen teneinde onze klanten geen onnodige berichten te sturen. Als u geen e-mail of post van ons wilt ontvangen, wijzig dan uw klantcontactvoorkeuren .
 • Informatie uit andere bronnen: wij kunnen gegevens over u uit andere bronnen ontvangen en die aan onze accountgegevens toevoegen. Klik hier voor voorbeelden van door ons ontvangen gegevens.

Hoe zit het met cookies?

Om onze systemen in staat te stellen uw apparaat te herkennen en u functies aan te bieden, gebruiken wij cookies. Meer informatie over cookies en hoe wij ze gebruiken kunt u lezen in ons Beleid inzake Cookies & Internetreclame .

Deelt Amazon.nl de informatie die zij ontvangt met anderen?

Informatie over onze klanten is belangrijk voor onze bedrijfsactiviteiten. Het verkopen van dergelijke informatie behoort daar niet toe. Amazon.nl deelt klantengegevens uitsluitend zoals hieronder wordt beschreven en met Amazon.com, Inc. en de door haar gecontroleerde dochtermaatschappijen die ofwel onderworpen zijn aan deze Privacykennisgeving ofwel een beleid hebben dat minstens evenveel bescherming biedt als het beleid dat in deze Privacykennisgeving wordt beschreven.

 • Niet door ons gecontroleerde, gerelateerde ondernemingen: Wij werken nauw samen met aan ons gerelateerde ondernemingen. In sommige gevallen, zoals bij verkopers op Marketplace, exploiteren deze ondernemingen een winkel op Amazon.nl of verkopen zij u producten op Amazon.nl. In andere gevallen exploiteren wij winkels, leveren wij diensten of verkopen wij producten samen met of namens dergelijke ondernemingen. Klik hier voor voorbeelden van dergelijke samenwerkingsvormen. Het is steeds duidelijk wanneer een derde betrokken is bij uw transacties en wij in verband daarmee klantengegevens delen met die derde.
 • Derde Dienstverleners: Wij maken gebruik van andere ondernemingen en personen die namens ons bepaalde functies uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van bestellingen, leveren van pakjes, verzenden van post en e-mail, verwijderen van doublure-gegevens uit klantenlijsten, analyseren van gegevens, leveren van marketingsupport, leveren van zoekresultaten en links (waaronder betaalde vermeldingen en links), verwerken van creditcardbetalingen en klantenservice. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te voeren maar mogen ze niet voor andere doeleinden gebruiken. Voorts moeten zij de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig deze Privacykennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • Acties : Soms sturen wij namens andere ondernemingen aanbiedingen aan geselecteerde groepen klanten van Amazon.nl. Wanneer wij dat doen, geven wij uw naam en adres niet aan die onderneming. Als u dergelijke aanbiedingen niet wilt ontvangen, wijzig dan uw klantcontactvoorkeuren .
 • Overgang van ondernemingen: Bij de verdere ontwikkeling van onze onderneming kan het zijn dat wij winkels, dochtermaatschappijen of bedrijfsonderdelen kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties behoren klantengegevens normaliter tot de overgedragen activa, maar blijven zij onderworpen aan de toezeggingen die zijn gedaan in enige reeds bestaande Privacykennisgeving (uiteraard tenzij de klant anderszins toestemming verleent). In het onwaarschijnlijke geval dat Amazon.com, Inc. of nagenoeg al haar activa worden overgenomen zouden klantengegevens natuurlijk eveneens tot de overgedragen activa behoren.
 • Bescherming van Amazon.nl en anderen: Wij geven accountinformatie en overige persoonsgegevens af wanneer wij van mening zijn dat afgifte gerechtvaardigd is ter naleving van wetgeving, om onze Gebruiksvoorwaarden en overige overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Amazon.nl, onze gebruikers of anderen te beschermen. Hiertoe behoort het uitwisselen van gegevens met andere ondernemingen en organisaties ter voorkoming van fraude en beperking van kredietrisico's. Hiertoe behoort vanzelfsprekend echter niet het verkopen, verhuren, delen of overigens openbaar maken van persoonlijk identificeerbare gegevens van klanten voor commerciële doeleinden op een wijze die strijdig is met de toezeggingen in deze Privacykennisgeving.
 • Met uw toestemming: in alle overige gevallen zult u een kennisgeving ontvangen indien informatie over u gegevens aan derden zou worden verstrekt en zult u de mogelijkheid hebben ervoor te kiezen die informatie niet te delen.

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van het delen van gegevens zoals hiervoor uiteengezet, zullen wij ervoor zorgdragen dat de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig deze Privacykennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

 • Wij streven ernaar de veiligheid van uw gegevens tijdens doorgifte te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) software, die de door u verstrekte gegevens versleutelt.
 • Bij bevestiging van een bestelling laten wij alleen de laatste vier cijfers van uw creditcardcijfers zien. Natuurlijk geven wij tijdens de verwerking van de bestelling het volledige creditcardgetal door aan de betreffende creditcardmaatschappij.
 • Wij hanteren fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmiddelen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijk identificeerbare klantgegevens. Onze veiligheidsprocedures betekenen dat we u van tijd tot tijd om bewijs van uw identiteit kunnen vragen voordat wij persoonsgegevens aan u openbaar maken.
 • Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Vergeet daarom niet u af te melden wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer. Klik hier voor meer informatie over afmelden.

Hoe zit het met derde adverteerders en links naar andere websites?

Onze site kan advertenties van derden bevatten en links naar andere websites. Meer informatie over advertenties van derden op Amazon.nl, waaronder gepersonaliseerde of op interesse gebaseerde advertenties, kunt u lezen in ons Beleid inzake Cookies & Internetreclame .

Tot welke gegevens heb ik toegang?

Amazon.nl geeft u toegang tot een uitgebreide hoeveelheid gegevens over uw account en uw contacten met Amazon.nl met het (daartoe beperkte) doel om die gegevens in te kunnen zien en, in bepaalde gevallen, bij te werken. Klik hier voor enkele voorbeelden. Deze lijst zal veranderen naarmate onze website zich ontwikkelt.

Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen & herzieningen

Als u een zorg heeft over de privacy bij Amazon.nl, dan kunt u ons e-mailen met een gedetailleerde beschrijving van de kwestie; wij zullen dan trachten deze voor u op te lossen.

Onze onderneming verandert doorlopend en ook onze Privacykennisgeving en de Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden zullen veranderen. Wij kunnen u van tijd tot tijd een e-mail sturen om u te wijzen op onze kennisgevingen en voorwaarden (tenzij u ons heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen) maar het is raadzaam onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen. Tenzij anders is vermeld, is onze huidige Privacykennisgeving van toepassing op alle gegevens die wij over u en uw account hebben. Wij staan voor de beloftes die wij doen, en zullen nooit wezenlijk ons beleid en onze praktijken veranderen op een wijze die minder bescherming biedt aan reeds verzamelde klantengegevens zonder de toestemming van de betrokken klanten.

Gerelateerde praktijken & informatie

Welke keuzes heb ik?

 • Zoals hierboven besproken kunt u er altijd voor kiezen geen gegevens te verstrekken, ook als die nodig zou zijn om een aankoop te doen of gebruik te maken van functies op Amazon.nl zoals Uw profiel en Customer Reviews .
 • U kunt bepaalde gegevens toevoegen of bijwerken op pagina's zoals die waarnaar wordt verwezen in het onderdeel Tot welke gegevens heb ik toegang?. Wanneer u gegevens bijwerkt, houden wij gewoonlijk een kopie van de eerdere versie voor onze administratie.
 • Als u geen e-mail of post van ons wilt ontvangen, wijzig dan uw klantcontactvoorkeuren. (Ook als u geen Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden en andere juridische kennisgevingen - zoals deze Privacykennisgeving - van ons wilt ontvangen, beheersen dergelijke kennisgevingen nog steeds uw gebruik van Amazon.nl en de bestellingen die bij Amazon.nl worden geplaatst, en het is uw verantwoordelijkheid ze regelmatig te lezen om kennis te nemen van wijzigingen.)
 • Indien u niet wil dat wij persoonsgegevens gebruiken die wij verzamelen om derden in staat te stellen advertenties die wij u tonen te personaliseren, wijzig dan uw Advertentievoorkeuren.
 • De Help-functie op de meeste browsers geeft aan hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten melden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Verder kunt u soortgelijke gegevens uitschakelen of verwijderen die door browser add-ons worden gebruikt, door de add-on instellingen te wijzigen of de website van de maker daarvan te bezoeken. Omdat cookies u in staat stellen gebruik te maken van een aantal belangrijke functies van Amazon.nl, raden wij u echter aan deze ingeschakeld te houden. Zo zult u, wanneer u onze cookies blokkeert or anderszins weigert, geen producten kunnen toevoegen aan uw Winkelmandje, doorgaan naar Kassa, of producten of diensten van Amazon.nl kunnen gebruiken waarvoor u zich moet Aanmelden.

Mogen kinderen Amazon.nl gebruiken?

Amazon.nl biedt geen producten aan voor verkoop aan kinderen. Wij bieden kinderproducten aan voor verkoop aan meerderjarigen. Wie minderjarig is mag Amazon.nl alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

Voorbeelden van verzamelde gegevens

Gegevens die u ons verstrekt

U verstrekt de meeste gegevens wanneer u zoekt, koopt, post, deelneemt aan een wedstrijd of vragenlijst, of contact heeft met onze klantenservice. Zo verstrekt u bijvoorbeeld gegevens wanneer u: zoekt naar een product; een bestelling plaatst via Amazon.nl of een van onze derde verkopers; gegevens verstrekt in Uw account (en wellicht heeft u meerdere accounts indien u meer dan één e-mail adres heeft gebruikt tijdens aankopen bij ons) of Uw profiel ; contact met ons heeft via de telefoon, e-mail of anderszins; een vragenlijst of wedstrijdregistratieformulier invult; gebruik maakt van onze diensten; deelneemt in Forums of andere community-functies; Reviews geeft en beoordeelt; een herinnering Speciale Gelegenheid aangeeft; of 'Product beschikbaar' waarschuwingen gebruikt, zoals 'Leverbaar' kennisgevingen. Als gevolg van dergelijke handelingen kan het zijn dat u ons onder meer de volgende gegevens verstrekt: uw naam; adres en telefoonnummer; creditcardgegevens; personen aan wie aankopen zijn verstuurd (waaronder adressen en telefoonnummers); personen (met adressen en telefoonnummers) die staan vermeld in 1-Click instelling; e-mail adressen van uw vrienden en andere personen; content van reviews en e-mails aan ons; een persoonsbeschrijving en foto in Uw profiel en financiële gegevens.

Automatische gegevens

Voorbeelden van gegevens die wij verzamelen en analyseren zijn: het Internet protocol (IP) adres dat wordt gebruikt voor de verbinding tussen uw computer en het internet; inlog; e-mail adres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie zoals browsersoort en -versie; de tijdszone-instelling, browser plug-in soorten en versies; besturingssysteem en -platform; uw aankoopgeschiedenis, die we soms samenvoegen met soortgelijke gegevens van andere klanten om functies te ontwikkelen, zoals 'Meest verkocht'; de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en vanuit onze website (waaronder datum en tijdstip); cookiecijfer; producten die u heeft bekeken of gezocht; en alle telefoonnummers die gebruikt zijn om onze klantenservice te bellen. Ook kunnen wij ter voorkoming van fraude en voor andere doeleinden op bepaalde delen van onze website browsergegevens gebruiken zoals cookies, Flash cookies (ook wel bekend als Flash Local Shared Objects) of soortgelijke gegevens. Tijdens sommige bezoeken kunnen we software tools gebruiken zoals JavaScript om bezoekgegevens te meten en te verzamelen, waaronder paginaresponstijden, download errors, de duur van het bezoek van bepaalde pagina's, pagina-interactiegegevens (zoals scrolling, klikken, mouse-overs), en de methodes die worden gebruikt om van de pagina weg te browsen. Ook kunnen we technische gegevens verzamelen die ons helpen uw apparaat te identificeren ter voorkoming van fraude en voor diagnostische doeleinden.

Mobiel

De meeste mobiele apparaten geven gebruikers de mogelijkheid locatiediensten uit te schakelen. Meestal bevindt deze functie zich in het instellingenmenu van het apparaat. Klik hier voor meer informatie over specifieke apparaten. Als u vragen heeft over hoe u locatiediensten van uw apparaat kunt uitschakelen, raden wij u aan contact op te nemen met uw netwerkprovider of de producent van uw apparaat.

Informatie uit andere bronnen

Voorbeelden van gegevens die wij uit andere bronnen ontvangen zijn: bijgewerkte leverings- en adresgegevens van onze vervoerders of andere derden, die wij gebruiken om onze administratie te corrigeren zodat uw volgende aankoop of contact met ons makkelijker loopt; accountgegevens, koop- of betaalgegevens en page-view gegevens van bepaalde verkopers waarmee wij gezamenlijk een onderneming voeren of voor wie wij technische -, advertentie-, fulfillment- of andere diensten leveren; zoekterm- en zoekresultaatgegevens van zoekopdrachten via de Websearch-functies van onze dochtermaatschappij Alexa Internet; zoekresultaten en links, waaronder betaalde vermeldingen (zoals Sponsored Links); en kredietgegevens van kredietbureaus die wij gebruiken om fraude te voorkomen en op te sporen en om aan bepaalde klanten financiële - of kredietdiensten te leveren.

Co-Branded & Gezamenlijke Aanbiedingen

Van tijd tot tijd kunnen wij gezamenlijke of 'co-branded' producten en diensten aanbieden.

Gegevens waartoe u toegang heeft

Voorbeelden van gegevens waartoe u eenvoudig toegang heeft bij Amazon.nl zijn: up-to-date gegevens over recente bestellingen; persoonlijk identificeerbare gegevens (zoals naam, e-mail, wachtwoord, voorkeuren voor contactwijzen en gepersonaliseerde advertentievoorkeuren, adresboek en 1-Click instellingen); betalingsinstellingen (waaronder creditcardgegevens, kadobonnen, kadokaarten en saldogegevens); instellingen voor kennisgevingen per e-mail (waaronder 'Product beschikbaar' waarschuwingen, Leverbaar, herinnering Speciale Gelegenheid, en nieuwsbrieven); aanbevelingen (waaronder 'Aanbevolen voor u' en 'Verbeter uw aanbevelingen'); boodschappenlijsten en kadolijsten (waaronder Wensenlijsten en Baby en Huwelijk Kadolijsten), Verkoper-accounts en 'Uw profiel' (waaronder uw productreviews, Aanbevelingen, Listmania lijsten, Herinneringen en persoonlijk profiel).

EU-US Privacy Shield

Amazon.com, Inc. en een aantal van haar Amerikaanse dochtermaatschappijen (hierna: de “Groepsmaatschappijen van Amazon” of “wij”) nemen deel aan het programma dat is opgezet in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten over het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie. Wij hebben bij het Amerikaanse Ministerie van Handel een verklaring overgelegd dat wij de Privacy Shield-principes zullen naleven. Voor meer informatie over de Privacy Shield-principes, klik hier.

Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan in het kader van het Privacy Shield-programma of over ons privacybeleid in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende adres: privacyshield@amazon.com. Wij zullen zo snel mogelijk reageren. Als wij een eventuele klacht met betrekking tot het Privacy Shield-programma niet tot uw tevredenheid oplossen of als wij niet binnen redelijke termijn op uw klacht reageren, kunt u uw klacht voorleggen aan TRUSTe, een onafhankelijk bureau in de VS dat zich bezighoudt met geschillenbeslechting. TRUSTe zal uw klacht kosteloos in behandeling nemen en biedt de juiste verhaalsmogelijkheden voor u. Voor meer informatie over een eventuele geschillenbeslechting door TRUSTe en voor het indienen van een klacht, bij TRUSTe, klik hier. Als noch Amazon noch TRUSTe uw probleem kan oplossen, kunt u een bindende arbitrageprocedure aanhangig maken bij het Privacy Shield Panel. Voor meer informatie over het Privacy Shield Panel, klik hier.

Zoals eerder toegelicht (zie hier), geven wij soms persoonsgegevens door aan derden in verband met de diensten die zij namens ons verlenen. Als wij aan derden persoonsgegevens doorgeven die wij hebben ontvangen in het kader van het Privacy Shield, zullen die derden die gegevens alleen kunnen inzien, gebruiken en bekend maken als zij daarbij voldoen aan onze Privacy Shield-verplichtingen. Wij blijven in ieder geval uit hoofde van de Privacy Shield-regels aansprakelijk voor elke niet-nakoming van die verplichtingen door de betrokken derde, tenzij wij kunnen aantonen dat de schadeveroorzakende gebeurtenis niet aan ons kan worden toegerekend.

U kunt onze aanmelding voor het Privacy Shield-programma hier inzien. De onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) strekken zich ook uit tot de Groepsmaatschappijen van Amazon. Zo kan van ons worden geëist dat wij persoonsgegevens die wij hebben gekregen in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst, openbaar maken om te voldoen aan rechtmatige verzoeken door de bevoegde autoriteiten en om te voldoen aan eisen van nationale veiligheid en rechtshandhaving.

Groepsmaatschappijen van Amazon

Per 30 september 2016, omvat de Privacy Shield-certificering van Amazon.com, Inc. de volgende vennootschappen:

Amazon.com, Inc.

Amazon Media Group LLC

Amazon Web Services, Inc.

Audible, Inc.

Was deze informatie behulpzaam?

Hartelijk bedankt voor je feedback.

Selecteer de optie die de informatie het beste omschrijft:

Bedankt! We kunnen niet direct op je feedback reageren, maar gebruiken de informatie om onze online Hulp te verbeteren.