Shop Kindle Voyage

AMAZON.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt 12-11-2014.

Welkom op Amazon.nl.

Amazon Europe Core Sarl, Amazon Media EU Sarl en/of de aan hen gelieerde ondernemingen (“Amazon”) bieden website-functionaliteiten aan en andere producten en Diensten wanneer u gebruik maakt van de Amazon.nl-website (de “website”) of iets op de website koopt, of wanneer u producten of Diensten van Amazon, Amazon mobiele apps of in een van de hiervoor genoemde contexten de door Amazon beschikbaar gestelde software gebruikt (gezamenlijk “Amazon Services”). Op de door Amazon beschikbaar gestelde Amazon Services zijn de op deze site weergegeven algemene voorwaarden van toepassing.

Gebruiksvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees deze voorwaarden aandachtig door, voordat u gebruik maakt van Amazon Services. Door gebruik te maken van Amazon Services verklaart u dat u aan deze voorwaarden gebonden bent.

Wij bieden u een ruime keuze aan Amazon Services en in veel gevallen zijn aanvullende voorwaarden daarop van toepassing. Als u gebruik maakt van een Amazon Service (bijv. mijn account), bent u gebonden aan de voorwaarden die op de betreffende Amazon Service van toepassing zijn ("Servicevoorwaarden"). Indien de Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met de betreffende Servicevoorwaarden, prevaleren de Servicevoorwaarden.

1 GEGEVENSBESCHERMING

Lees ook onze privacykennisgeving en Cookies & Internetreclame, die ook geldt voor uw gebruik van Amazon Services.

2 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Als u gebruik maakt van een Amazon Service of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Wij communiceren met u per e-mail of door publicatie van aanwijzingen op onze website of in het kader van andere Amazon Services. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in digitale communicatie van ons te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat elke toestemming, alle berichten, publicaties en andere communicatie die wij u digitaal toesturen niet schriftelijk dient te geschieden, tenzij dwingende wettelijke bepalingen een andere communicatievorm vereisen.

3 AUTEURSRECHT EN DATABANKENRECHT

De gehele content die in een Amazon Service zit of ter beschikking gesteld wordt, zoals tekst, grafieken, logo's, button icons, afbeeldingen, audio clips, digitale downloads en gegevensbestanden, is eigendom van Amazon of van derden die content aanleveren of ter beschikking stellen op de website, en wordt beschermd door Luxemburgs en internationaal auteursrecht en databankenrecht. Ook de content in zijn totaliteit die in een Amazon Service zit of daardoor ter beschikking wordt gesteld, is de exclusieve eigendom van Amazon en wordt beschermd door Luxemburgs en internationaal auteursrecht en databankenrecht.

Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan onderdelen van een Amazon Service systematisch te extraheren en/of te hergebruiken. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amazon.nl is het u met name niet toegestaan data mining, robots of dergelijke gegevensverzamel- en extractiesoftware in te zetten, om essentiële onderdelen van een Amazon Service voor hergebruik te extraheren (ongeacht of dit eenmalig of herhaaldelijk gebeurt). Het is u verder zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amazon.nl niet toegestaan een eigen database te vervaardigen en/of openbaar te maken, die essentiële onderdelen van een Amazon Service (bijv. onze prijzen en productinformatie) bevat.

4 MERKRECHTEN EN TEKENS

Hier klikken om een niet volledige lijst van merkrechten en tekens van Amazon in te kunnen zien. Daarnaast zijn de grafieken, logo's, kopregels, button icons, scripts en namen van Diensten van Amazon.nl, die in een Amazon Service zitten of daardoor ter beschikking worden gesteld, merkrechten en tekens van Amazon. Amazons merkrechten en tekens mogen niet in verband met een product dat of Dienst die niet aan Amazon toebehoort, gebruikt worden op een wijze waardoor de mogelijkheid bestaat dat daardoor verwarring over de herkomst bij de klant ontstaat, of op een manier waardoor Amazon beschadigd of in diskrediet gebracht wordt. Alle andere merken en tekens die geen eigendom van Amazon zijn en die in een Amazon Service verschijnen, zijn eigendom van de betreffende houder.

5 OCTROOIEN

Een of meer octrooien van Amazon zijn van toepassing op de Amazon Services en op de functionaliteiten en diensten die via Amazon Services bereikbaar zijn. Onderdelen van de Amazon Services worden geëxploiteerd onder licentie van een of meer octrooien. Hier klikken om een niet volledige lijst van alle toepasselijke octrooien van Amazon en in licentie gegeven octrooien in te kunnen zien.

6 LICENTIE EN TOEGANG

Onder de voorwaarde van inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele toepasselijke Servicevoorwaarden evenals van betaling van eventuele kosten verlenen Amazon en haar aanbieders van content u een beperkte, enkelvoudige, niet overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie voor toegang tot het niet-commerciële gebruik van de Amazon Services. Deze licentie omvat niet de doorverkoop of het commerciële gebruik van Amazon Services of haar content, de registratie en het gebruik van productinformatie, beschrijvingen en prijzen, het afgeleide gebruik van Amazon Services of haar content, het downloaden of kopiëren van accountinformatie voor een andere handelaar of het gebruik van data mining, robots en dergelijke dataregistratie- en extractiesoftware.

Amazon en haar licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden of andere aanbieders van content behouden zich alle rechten voor, die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden of in de Servicevoorwaarden aan u worden verleend. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan Amazon Service of enige onderdelen daarvan te reproduceren, te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of op andere wijze voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan frames of frametechnieken te gebruiken om merken, logo's of andere auteursrechtelijk beschermde informatie (zoals afbeeldingen, tekst, weblay-out of vorm) van Amazon in te voegen. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan meta tags of andere "verborgen tekst" te gebruiken met gebruikmaking van de naam of het merk of teken van Amazon.

Het is niet toegestaan de Amazon Services oneigenlijk te gebruiken. U mag de Amazon Services slechts in een wettelijk geoorloofd kader gebruiken. De door Amazon verleende Gebruiksrechten vervallen, wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden of de Servicevoorwaarden niet in acht neemt.

7 UW ACCOUNT

Wanneer u gebruik maakt van een Amazon Service bent u er verantwoordelijk voor dat uw account en wachtwoord geheim worden gehouden en dat de toegang tot uw computer is beperkt en voor zover geoorloofd onder het toepasselijke recht verklaart u dat u ermee akkoord gaat dat u voor alle activiteiten verantwoordelijk bent, die via uw account of wachtwoord worden verricht. U dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te garanderen dat uw wachtwoord geheimgehouden en veilig bewaard wordt en u dient ons onverwijld te informeren wanneer er reden bestaat om aan te nemen dat een derde kennis van uw wachtwoord heeft verkregen of dat het wachtwoord ongeautoriseerd wordt gebruikt of dat dat waarschijnlijk is. U bent er verantwoordelijk voor te garanderen dat de gegevens die u ons verstrekt, juist en volledig zijn en u zult ons informeren over elke wijziging met betrekking tot de door u gegeven informatie. U kunt veel van de informatie die u ons verstrekt heeft, evenals uw accountinstellingen onder je account van de website inzien en actualiseren.

U mag geen gebruik maken van een Amazon Service: (i) op een manier waardoor de Amazon Service of de toegang daartoe onderbroken, beschadigd of op een andere wijze belemmerd wordt, of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of een activiteit in strijd met de wet, of (iii) om overlast, onaangenaamheden of angst te veroorzaken.

Wij behouden ons het recht voor om u de toegang tot Diensten op de website te weigeren, accounts te sluiten of content te verwijderen of te wijzigen, wanneer u de toepasselijke wetgeving, deze Gebruiksvoorwaarden of andere toepasselijke contractuele bepalingen of richtlijnen schendt.

8 RECENSIES, COMMENTAREN, COMMUNICATIE EN ANDERE CONTENT

Bezoekers mogen recensies, commentaren en andere content schrijven, e-cards en andere communicatie zenden en voorstellen, ideeën, commentaren, vragen of andere informatie inzenden, zolang de content niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, belasterend is, de privacy schendt, het recht schendt of op andere wijze derden schendt of ongeoorloofd is en niet bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële uitingen, kettingbrieven, spam en dergelijke of dit bevat. Het is u niet toegestaan een vals e-mailadres te gebruiken, zich als een andere persoon of vennootschap voor te doen of ons op andere wijze te misleiden over de oorsprong van een bankpasje of creditcard of andere content. Wij behouden ons het recht voor (aanvaardt echter zonder overlegging van een voldoende Mededeling - geen verplichting), deze content te verwijderen of te bewerken. Indien u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten door een artikel of informatie in een Amazon Service geschonden worden, deelt u ons dat dan mee door het desbetreffende meldingsformulier in te vullen en te versturen.

Indien u content op de website plaatst of materiaal instuurt, verleent u, voor zover niet elders geregeld: (a) aan Amazon het niet-exclusieve, kosteloze, sublicentieerbare en overdraagbare recht tot gebruik, vermenigvuldiging, wijziging, bewerking, publicatie, vertaling, productie van afgeleide werken, verspreiding en weergave van deze content, wereldwijd en in alle media; en (b) aan Amazon en haar sublicentienemers en overdrachtontvangers het recht om de naam die u in verband met deze content instuurt, te gebruiken. Persoonlijkheidsrechten van de auteur (“morele rechten”) worden door deze regeling niet overgedragen.

U gaat ermee akkoord dat de rechten die u hierboven verleend heeft, onherroepelijk gedurende de gehele beschermingsduur van uw intellectuele eigendomsrechten in verband met deze content en materialen, verleend zijn. U gaat ermee akkoord op ons verzoek alle andere noodzakelijke handelingen te verrichten om elk van de bovenstaande rechten die u aan Amazon heeft verleend, te voltooien, met inbegrip van het afgeven van officiële documenten en stukken.

U garandeert dat u alle door u opgestelde rechten op de content houdt of er op andere wijze over mag beschikken; dat op het tijdstip waarop de content en het materiaal ter beschikking gesteld wordt: (i) de content en het materiaal zonder gebreken zijn; en (ii) het gebruik van de content en de materialen die u ter beschikking stelt, niet in strijd is met toepasselijke voorwaarden en richtlijnen van Amazon en geen persoon of vennootschap schade berokkent (evenals dat de content en materialen niet belasterend zijn). U gaat ermee akkoord Amazon te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, die tegen Amazon ingesteld worden en voortvloeien uit of in verband staan met de content of materialen die u ter beschikking heeft gesteld, tenzij en voor zover er aansprakelijkheid van Amazon bestaat op grond van een verzuim om de content adequaat te verwijderen, zodra Amazon.nl gewezen wordt op de wetsovertreding meldingsformulier.

9 VORDERINGEN OP GROND VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Amazon respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten op een manier gebruikt worden die een schending doet vermoeden, volgt u onze procedure voor het melden van een schending van het recht aan Amazon.nl.

10 GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR AMAZON SOFTWARE

Naast deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor software (inclusief updates en upgrades en alle bijbehorende documentatie) die wij van tijd tot tijd tot uw beschikking stellen voor gebruik in verband met de Amazon Services (de “Amazon Software”), de hier beschikbare softwaregebruiksvoorwaarden.

11 ANDERE ONDERNEMINGEN

Andere personen dan Amazon exploiteren winkels, leveren diensten of verkopen hun assortiment op deze website. Verder stellen wij links ter beschikking naar websites van gelieerde bedrijven en bepaalde andere ondernemingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor controle en beoordeling van dit aanbod of deze websites en wij staan niet in voor het aanbod van deze ondernemingen of afzonderlijke personen of de content op hun websites. Amazon aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen, producten en content van al deze of andere derden. U wordt geïnformeerd wanneer er een derde betrokken is bij uw transactie en wij mogen uw informatie met betrekking tot deze transactie meedelen aan deze derde. U dient de privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van deze derden zorgvuldig te lezen.

12 ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Wij proberen er steeds voor te zorgen dat de Amazon Services zonder onderbrekingen ter beschikking staan en dat gegevens zonder gebreken verzonden worden. Door de aard van internet kan dat echter niet gegarandeerd worden. Ook uw toegang tot Amazon Services kan bij gelegenheid onderbroken of beperkt zijn, om herstel, onderhoud of de opname van nieuwe faciliteiten of Diensten mogelijk te maken. Wij proberen de frequentie en de duur van elk van deze tijdelijke onderbrekingen of beperkingen te beperken.

Iedere aansprakelijkheid van Amazon is beperkt tot (i) schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Amazon (ii) vorderingen die volgens het toepasselijke dwingende consumentenrecht niet kunnen worden uitgesloten of (iii), voorzover beperking is toegestaan, tot die toegestane beperking.

Voor zover de aansprakelijkheid van Amazon is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten gunste van de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

13 TOEPASSELIJK RECHT

Luxemburgs recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Overeengekomen is de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechten in het arrondissement Luxemburg Stad. Dat betekent, dat u vorderingen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden die voortvloeien uit consumentenbeschermende normen, ter keuze kunt indienen zowel in Luxemburg als in de EU-lidstaat, waar u woont. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, hetgeen beschikbaar is via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Als u een zaak onder onze aandacht wilt brengen, neem dan contact met ons op.

14 WIJZIGINGEN VAN DIENSTEN OF WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in Amazon Services, regelingen, voorwaarden met inbegrip van deze Gebruiksvoorwaarden en de Servicevoorwaarden. U bent gebonden aan de Algemene Voorwaarden, de Contractuele voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die op het moment gelden waarop u gebruik maakt van Amazon Services. Indien een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om een andere reden niet uitvoerbaar geacht wordt, geldt deze regeling als afgescheiden en niet van invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de resterende regelingen.

15 GEEN AFSTAND

Wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden schendt en wij niets daartegen ondernemen, zijn wij nog steeds bevoegd om bij elke andere gelegenheid waarbij u deze Gebruiksvoorwaarden schendt, van onze rechten gebruik te maken.

16 MINDERJARIGEN

Wij bieden minderjarigen geen producten aan. Onze producten voor kinderen kunnen slechts door volwassenen worden gekocht. Indien u jonger bent dan 18 kunt u slechts met medewerking van een ouder of opvoeder gebruik maken van Amazon Services.

17 ONZE CONTACTGEGEVENS

Amazon.nl is een handelsnaam van Amazon Europe Core SARL. Deze website wordt geëxploiteerd door Amazon Europe Core SARL. Specifieke Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden voor andere Amazon aanbiedingen, bijvoorbeeld de Kindle Store, die door Amazon Media EU SARL wordt geëxploiteerd, vindt u hier.

Voor Amazon Europe Core SARL:

Amazon Europe Core SARL, Société à responsabilité limitée,

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg

Maatschappelijk kapitaal: EUR 37.500

In Luxemburg geregistreerd

RCS Luxemburg registratienummer: B- 180022

Business Licence Number: 10040783

Omzetbelastingnummer LU 26375245

Andere contactgegevens:

Voor Amazon Media EU SARL:

Voor Amazon Media EU SARL:

Société à responsabilité limitée,

5 Rue Plaetis,

L-2338 Luxemburg

Maatschappelijk kapitaal: EUR 12.500

In Luxemburg geregistreerd

RCS Luxembourg registratienummer: 112767

Business Licence Number: 110001

Omzetbelastingnummer LU 20944528

18 PROCEDURE VOOR HET MELDEN VAN SCHENDINGEN VAN HET RECHT AAN AMAZON.NL

Als u van mening bent dat uw rechten geschonden worden, kunt u het Kennisgevingsformulier invullen en versturen. Wij zullen rechthebbenden en hun vertegenwoordigers onverwijld antwoorden, die het meldingsformulier ingevuld en verstuurd hebben om bezwaren met betrekking tot vermoedelijke schendingen te communiceren.

Bij ontvangst van een melding kunnen wij bepaalde maatregelen treffen, met inbegrip van het verwijderen van informatie of een artikel, waarbij alle maatregelen zonder enige erkenning van aansprakelijkheid en zonder prejudicie voor welke rechten of rechtvaardigingen dan ook ‒ die uitdrukkelijk voorbehouden blijven ‒ genomen worden. Daarnaast verleent u aan Amazon door het verzenden van een meldingsformulier het recht tot gebruik, vermenigvuldiging, wijziging, bewerking, publicatie, vertaling, productie van afgeleide werken, verspreiding en weergave van deze content, wereldwijd en in alle media. Dat omvat ook het doorsturen van de melding naar de personen die betrokken zijn bij de regeling van de content die vermoedelijk een schending vormt. U gaat ermee akkoord Amazon te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, die tegen Amazon ingesteld worden en die voortvloeien uit of in verband staan met het verzenden van een melding.

ASIN en ISBN-10: “ASIN” staat voor Amazon Standard Item (of Identification) Number, dus voor Amazon Standaard Artikel (identificatie-) Nummer en is een 10-cijferig identificatienummer. U vindt dat bij elk aangeboden product onder “productinformatie”. “ISBN-10” staat voor International Standard Book Number, dus Internationaal Standaard Boek Nummer, en is een 10-cijferig identificatienummer dat u bij enkele aangeboden boeken onder “productinformatie” vindt.

Belangrijke opmerking: Het verstrekken van valse, misleidende of onjuiste informatie op een meldingsformulier aan Amazon kan leiden tot civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid. U dient contact op te nemen met een juridisch adviseur, wanneer u vragen hebt.

AANVULLENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR AMAZON SOFTWARE


  1. Gebruik van Amazon Software. U mag Amazon Software uitsluitend gebruiken om het gebruik mogelijk te maken van een door Amazon beschikbaar gestelde Amazon Service en slechts als toegestaan in de Gebruiksvoorwaarden, deze Software-Gebruiksvoorwaarden en de Servicevoorwaarden. Het is u niet toegestaan onderdelen van Amazon Software in uw eigen computerprogramma's te implementeren of met betrekking tot uw eigen computerprogramma te compileren, deze onderdelen voor het gebruik met een andere Dienst over te dragen of te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te distribueren, in sublicentie te geven of anderszins enig recht op (onderdelen van) Amazon Software over te dragen. Het is u niet toegestaan Amazon Software te gebruiken voor illegale doeleinden. Wij kunnen het aanbieden van Amazon Software te allen tijde beëindigen en uw Gebruiksrechten op Amazon Software opzeggen. Uw recht om Amazon Software te gebruiken eindigt automatisch en zonder dat een opzegging noodzakelijk is, indien u deze Software-Gebruiksvoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden of andere Servicevoorwaarden niet naleeft. Aanvullende Software-Gebruiksvoorwaarden van derden die in bepaalde Amazon Software zitten of daarmee worden verkocht en in de bijbehorende documentatie worden vermeld, kunnen op de Amazon Software (of op software die is geïncorporeerd in de Amazon Software) aanvullend van toepassing zijn en zij prevaleren met betrekking tot het gebruik van dergelijke software in geval van tegenstrijdigheid met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle in een Amazon Service gebruikte software is eigendom van Amazon of haar licentiegevers en wordt beschermd door Luxemburgs en internationaal auteursrecht.
  2. Gebruik van diensten van derden. Indien u gebruik maakt van Amazon Software is het mogelijk dat u tevens gebruik maakt van diensten van één of meerdere derden, zoals bijvoorbeeld netwerkproviders of aanbieders van mobiele telefonie. Uw gebruik van dergelijke diensten van derden kan onderworpen zijn aan afzonderlijke regelingen, voorwaarden en betalingsvoorwaarden van deze vreemde aanbieders.
  3. Geen reverse engineering. Voorzover niet uitdrukkelijk toegestaan door toepasselijk dwingend recht mag u, of mogen anderen, niet aanmoedigen, steunen of machtigen om (onderdelen van) Amazon Software te kopiëren, te veranderen, te terug te vertalen, te decompileren, te disassembleren of anderszins te vervalsen of afgeleide werken daarvan te vervaardigen.
  4. Updates. Om Amazon Software te actualiseren kunnen wij te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving automatische of handmatige updates aanbieden.

VERKOOPVOORWAARDEN

1 TOEPASSELIJKHEID

Deze Verkoopvoorwaarden hebben betrekking op de verkoop van producten aan u door Amazon Media EU S.à.r.l.

Wij bieden u een ruime keuze aan Amazon Services en in veel gevallen zijn aanvullende voorwaarden daarop van toepassing. Indien u gebruik maakt van een Amazon Service (bijv. mijn account), bent u gebonden aan de voorwaarden die op de betreffende Amazon Service van toepassing zijn (“Servicevoorwaarden”). Indien de Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met de betreffende Servicevoorwaarden, prevaleren de Servicevoorwaarden.

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst bij Amazon Media EU S.à.r.l. Door het plaatsen van een bestelling bij Amazon Media EU S.à.r.l. stemt u in met de toepassing van deze Verkoopvoorwaarden op uw bestelling.

2 DE OVEREENKOMST

Uw bestelling is een aanbod aan Amazon voor het sluiten van een koopovereenkomst. Indien u een bestelling plaatst bij Amazon ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat uw bestelling door ons is ontvangen met daarin tevens de gegevens van deze bestelling (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging is geen aanvaarding van uw aanbod maar dient slechts ter informatie dat uw bestelling door ons is ontvangen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product aan u verzenden en deze verzending door middel van een tweede e-mail bevestigen (verzendbevestiging). Indien uw bestelling in meerdere pakketten wordt verzonden, kan het gebeuren dat u voor elk afzonderlijk pakket een verzendbevestiging ontvangt. In dat geval komt voor elke verzendbevestiging een afzonderlijke koopovereenkomst tot stand met betrekking tot de in de desbetreffende verzendbevestiging genoemde producten. Wederpartij is Amazon Media EU Sarl. Ongeacht uw herroepingsrecht conform artikel 3 kunt u uw bestelling van een product vóór toezending van de bijbehorende verzendbevestiging te allen tijde kosteloos annuleren.

Wij wijzen erop dat alle producten slechts worden verkocht in detailhandel gebruikelijke hoeveelheden. Dat betreft zowel het aantal bestelde producten in het kader van één bestelling als het opgeven van meerdere bestellingen van hetzelfde product waarbij de afzonderlijke bestellingen een in detailhandel gebruikelijke hoeveelheid omvatten.

3 HERROEPINGSRECHT TOT EN MET 14 DAGEN, UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT, ONZE VRIJWILLIGE TERUGGAVEGARANTIE EN WETTELIJK GARANTIERECHT

AANWIJZINGEN HERROEPING

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet de vervoerder) de producten (of het laatste product, de laatste deelzending of het laatste deel in het geval van een overeenkomst met betrekking tot meerdere goederen van één bestelling of de levering van een product in meerdere deelzendingen of delen) heeft verworven of vanaf de dag van de totstandkoming van de overeenkomst in het geval van digitale content die niet wordt geleverd op een fysieke gegevensdrager (bijvoorbeeld een CD of DVD).

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons (Amazon EU S.à r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt uw verklaring conform de toelichting en met de formulieren die in ons Online-ondersteuningscentrum retourzendingen verkrijgbaar zijn, elektronisch invullen en toezenden, u kunt contact met ons opnemen of dit model herroepingsformulier gebruiken. Indien u gebruik maakt van ons online ondersteuningscentrum retourzendingen ontvangt u van ons onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging dat de herroeping is ontvangen.

De kennisgeving is tijdig indien u de herroepingsverklaring hebt verstuurd vóór afloop van de herroepingstermijn en indien u de goederen hebt geretourneerd via ons online ondersteuningscentrum retourzendingen binnen de hierna gedefinieerde termijn.

Voor meer informatie over reikwijdte, inhoud en toelicht van het gebruik kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

De gevolgen van herroeping:

Indien u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle bedragen terug die wij van u hebben ontvangen voor de gekochte goederen en alle kosten van de voordeligste door ons aangeboden standaardlevering. Deze terugbetaling vindt onmiddellijk plaats danwel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de melding van uw herroeping door ons is ontvangen, zulks onder voorbehoud van de hierna genoemde situatie. Voor zover met u niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen, betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als door u is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie. Voor de terugbetaling berekenen wij u in elk geval geen kosten. Wij kunnen de terugbetaling opschorten totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of, wanneer dat eerder is, totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen aan ons terug te zenden, gerekend vanaf de dag waarop wij door u zijn geïnformeerd over uw herroeping van deze overeenkomst via ons Online-ondersteuningscentrum retourzendingen. De kennisgeving is tijdig indien u de goederen heeft verzonden voor het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen. De retourneringskosten komen voor uw rekening indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde en de prijs van de te retourneren goederen niet meer bedraagt dan € 40 of indien u bij goederen met een hogere prijs op het tijdstip van herroeping de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet heeft voldaan. In alle andere gevallen zijn aan de retournering voor u geen kosten verbonden. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u afgehaald.

Een eventueel waardeverlies van de goederen komt slechts voor uw rekening wanneer dit waardeverlies kan worden teruggevoerd op een niet noodzakelijke behandeling van de goederen om de aard, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet resp. vervalt bij de volgende overeenkomsten:

  • betreffende de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van klanten of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften;
  • betreffende diensten die door Amazon volledig zijn verleend en indien u voor de bestelling hebt kennisgenomen en uitdrukkelijk hebt ingestemd met het feit dat wij met het verlenen van de dienst kunnen beginnen en u uw herroepingsrecht verliest bij volledige nakoming van de overeenkomst;
  • betreffende de levering van kranten of tijdschriften, uitgezonderd abonnementsovereenkomsten; en

EINDE AANWIJZINGEN HERROEPING

ONZE VRIJWILLIGE TERUGGAVEGARANTIE

Onverminderd uw wettelijke rechten biedt Amazon Media EU S.à.r.l. u de volgende vrijwillige teruggavegarantie:

Indien de goederen volledig, ongebruikt en onbeschadigd zijn, kunt u alle producten van Amazon Media EU S.à.r.l. binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen retourneren aan Amazon Media EU S.à.r.l. De goederen dienen via ons Online-ondersteuningscentrum retourzendingen te worden geretourneerd. Deze vrijwillige teruggavegarantie geldt niet voor digitale content.

Indien u goederen retourneert in overeenstemming met deze vrijwillige teruggavegarantie restitueren wij de door u reeds betaalde koopprijs; de verzendkosten van uw oorspronkelijke aankoop komen echter voor uw rekening, evenals het transportrisico en de kosten van retournering. De verzendkosten en de kosten van retournering worden alleen vergoed voor retourzendingen van kleding of schoenen uit onze winkel.

Deze teruggavegarantie laat onverlet uw wettelijke rechten en uw hierboven beschreven herroepingsrecht.

Details met betrekking tot de retourzendingen vindt u hier.

WETTELIJK GARANTIERECHT

Aanvullend op uw 30-daagse teruggavegarantie hebben bestellers in de Europese Unie gedurende twee jaar vanaf levering van de goederen garantierechten en hebben zij recht op reparatie of vervanging van de op Amazon gekochte producten, indien deze gebreken vertonen of niet voldoen aan hun beschrijving. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn of niet zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, heeft u recht op terugbetaling of vermindering van de koopprijs.

Bij gebruikte goederen kan de garantietermijn korter zijn dan twee jaar.

Voor aanvullende informatie over de bepalingen en voorwaarden verwijzen wij naar onze retourneringsvoorwaarden.

4 PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

Ondanks onze grootste inspanningen kan bij enkele producten in onze catalogus de verkeerde prijs staan. Wij controleren de prijzen wanneer wij uw bestelling verwerken en voordat wij factureren. Als bij een product de verkeerde prijs staat en de juiste prijs is hoger dan de prijs op de website, zullen wij vóór het verzenden van de goederen contact met u opnemen om te vragen of u het product tegen de correcte prijs wilt kopen of dat u de bestelling wilt annuleren. Indien de correcte prijs van een product lager is dan de door ons aangegeven prijs zullen wij de lagere prijs berekenen en het product aan u toezenden.

5 1-CLICK BESTELFUNCTIE

De 1-Click bestelfunctie is de snelste en eenvoudigste manier om producten veilig bij Amazon te bestellen. Indien u een openbare of gemeenschappelijk gebruikte computer gebruikt, raden wij u dringend aan de 1-klik bestelfunctie te deactiveren wanneer u niet achter de computer zit.

6 GARANTIE OP DOOR AMAZON VERKOCHTE PRODUCTEN EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Aanvullend op uw 30-daagse teruggavegarantie hebben bestellers in de Europese Unie gedurende twee jaar vanaf levering van de goederen garantierechten en hebben zij recht op reparatie of vervanging van de op Amazon gekochte producten, indien deze gebreken vertonen of niet voldoen aan hun beschrijving. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn of niet zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, heeft u recht op terugbetaling of vermindering van de koopprijs.

Indien voor nakoming achteraf een vervangende levering wordt gekozen, is de besteller verplicht de als eerste geleverde goederen binnen 30 dagen naar en op kosten van Amazon terug te sturen. De gebrekkige goederen dienen conform de wettelijke voorschriften te worden geretourneerd. Amazon behoudt zich het recht voor conform de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.

Bij gebruikte goederen kan de garantietermijn korter zijn dan twee jaar.

Voor aanvullende informatie over de bepalingen en voorwaarden verwijzen wij naar onze retourneringsvoorwaarden.

Iedere aansprakelijkheid van Amazon is beperkt tot (i) schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Amazon (ii) vorderingen die volgens het toepasselijke dwingende consumentenrecht niet kunnen worden uitgesloten of (iii), voorzover beperking is toegestaan, tot die toegestane beperking.

Voor zover de aansprakelijkheid van Amazon is uitgesloten of beperkt , geldt dit ook ten gunste van de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

7 TOEPASSELIJK RECHT

Luxemburgs recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Overeengekomen is de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechten in het arrondissement Luxemburg Stad. Dit betekent dat u vorderingen in verband met deze Verkoopvoorwaarden die voortvloeien uit de normen van consumentenbescherming naar keuze zowel in Luxemburg als in het EU-land waar u woont kunt indienen.

8 VERANDERINGEN VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om onze website, regelingen, voorwaarden, waaronder deze Verkoopvoorwaarden, te allen tijde te veranderen. Op uw bestelling zijn echter de Verkoopvoorwaarden, contractuele voorwaarden en Algemene Voorwaarden van toepassing die op het moment van uw bestelling van kracht zijn, voor zover een verandering van deze voorwaarden niet wettelijk of van overheidswege noodzakelijk is (in dat geval zijn ze ook van toepassing op bestellingen die u voorheen heeft geplaatst). Indien een regeling in deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is, geldt deze regeling als scheidbaar en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende regelingen.

9 GEEN AFSTAND

Wanneer u deze Verkoopvoorwaarden schendt en wij niets daartegen ondernemen, zijn wij nog steeds bevoegd om bij elke andere gelegenheid waarbij u deze Verkoopvoorwaarden schendt, van onze rechten gebruik te maken.

10 MINDERJARIGEN

Wij bieden minderjarigen geen producten aan. Onze producten voor kinderen kunnen slechts door volwassenen worden gekocht. Indien u jonger bent dan 18 kunt u slechts met medewerking van een ouder of opvoeder gebruik maken van Amazon.

11 ONZE CONTACTGEGEVENS

Amazon.nl is de handelsnaam van Amazon Europe Core SARL. Onze contactgegevens zijn:

Voor Amazon Europe Core SARL:

Amazon Europe Core SARL, Société à responsabilité limitée,

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg

Maatschappelijk kapitaal: LU 12.500

In Luxemburg geregistreerd

RCS Luxemburg registratienummer: B- 180022

Business Licence Number: 10040783

Omzetbelastingnummer LU 26375245

Amazon Media EU SARL,

Société à responsabilité limitée,

5 Rue Plaetis,

L-2338 Luxemburg

Maatschappelijk kapitaal: LU 37.500

In Luxemburg geregistreerd

RCS Luxemburg

Registratienummer: B-101818 Business

Licence Number: 104408

Omzetbelastingnummer LU 20260743

Was deze informatie behulpzaam?

Hartelijk bedankt voor je feedback.

Selecteer de optie die de informatie het beste omschrijft:

Bedankt! We kunnen niet direct op je feedback reageren, maar gebruiken de informatie om onze online Hulp te verbeteren.